Archives mensuelles : décembre 2015

Latin et grec dans l’administration de Justinien

Jean le Cappadocien

Jean le Lydien mag. 3,68,1-3 νόμος ἀρχαῖος ἦν πάντα μὲν τὰ ὅπως οὖν πραττόμενα παρὰ τοῖς ἐπάρχοις, τάχα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις τῶν ἀρχῶν, τοῖς Ἰταλῶν ἐκφωνεῖσθαι ῥήμασιν. οὗ παραβαθέντος, ὡς εἴρηται, οὐ γὰρ ἄλλως, τὰ τῆς ἐλαττώσεως προὔβαινεν. τὰ δὲ περὶ τὴν Εὐρώπην πραττόμενα πάντα τὴν ἀρχαιότητα διεφύλαξεν ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸ τοὺς αὐτῆς οἰκήτορας, καίπερ Ἕλληνας ἐκ τοῦ πλείονος ὄντας, τῇ τῶν Ἰταλῶν φθέγγεσθαι φωνῇ, καὶ μάλιστα τοὺς δημοσιεύοντας. ταῦτα μετέβαλεν ὁ Καππαδόκης εἰς γραώδη τινὰ καὶ χαμαίζηλον ἀπαγγελίαν, οὐχ ὡς σαφηνείας φροντίζων, ἀλλ’ ὅπως πρόχειρα ὄντα καὶ κοινὰ μηδεμίαν ἐμποιοῖ δυσχέρειαν τοῖς κατὰ σκοπὸν <αὐτοῦ> πληροῦν τὰ μηδαμόθεν αὐτοῖς ἀνήκοντα τολμῶσιν.

Cf. Stein, Ernest, « Deux questeurs de Justinien et l’emploi des langues dans ses novelles », Bulletin de la Classe des Lettres de l’Académie de Belgique 23, 1937, 365-390 = Id., Opera omnia selecta, Amsterdam 1968, 359-384.

Quelques cas d’hétérographie

Inscr. Didyma éd. D. Feissel, Chiron 34, 2004, 285-365

 • 42-44: Fl. Mariano<s> Micael. Gabriel. Arcangel. Ioannes o megalopr. eparc. ton ier. pr. to β ce apo ὑp., F<l>. F<a>ustos, Fl. Bonos d(ixerunt)
 • 46-47: Fl. Marianus Ioannes o megalopr. eparc. ton ier. pr. to β ce apo ὑπ(άτων), F<l>. F<a>ustos, Fl. Bonos d(ixerunt)

= Φλάβιος Μαριανὸς Μιχαήλιος Γαβριήλιος Ἀρχαγγέλιος Ἰωάννης ὁ μεγαλοπρεπέστατος ἔπαρχος τῶν ἱερῶν πραιτωρίων τὸ δεύτερον καὶ ἀπὸ ὑπάτων, Φλάβιος Φαῦστος, Φλάβιος Βῶνος.

Cf. Feissel, Denis, « Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1ᵉʳ avril 533) », Chiron 34, 2004, 285-365  = Id., Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif, Paris 2010, 250-322.

ACO iii 30 p. 80,9-10 PRESTVTVS ἐPίSCOPOS TV AGίV ὄRVS THABὸR ERROSTHAE ME καὶ τὰ λοιπὰ διὰ Ῥωμαικῶν γραμμάτων [= ἐπίσκοπος τοῦ ἁγίου ὄρους Θαβώρ, ἐρρῶσθαι με (sc. εὔχεσθε)]

Cf. Feissel, Denis, «Écrire grec en alphabet latin: le cas des documents protobyzantins», in: F. Biville et al. éds., Bilinguisme gréco-latin et épigraphie, Lyon 2008, 213-230 = Id., Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif, Paris 2010, 525-540.

Millar, Fergus, « Linguistic Co-existence in Constantinople: Greek and Latin (and Syriac) in the Acts of the Synod of 536 C.E. », JRS 99, 2009, 92-103.

Le corpus iuris ciuilis de Justinien

Codex constitutionum

528/529 compositus

P.Oxy. xv 1814 = 101 Cavenaile (images)

Cf. Corcoran, Simon, « Justinian and His Two Codes: Revisiting P. Oxy. 1814 », Journal of Juristic Papyrology 38, 2008, 73-111

Digesta seu pandectae Iustiniani Augusti

530 constitutio Deo auctore (const. de conceptione digestorum prior)
533 constitutio Omnem (const. de conceptione digestorum altera)
533 constitutio Tanta (const. de confirmatione digestorum)

de confirm. dig. 21 hoc autem quod et ab initio nobis uisum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestiuum nobis uidetur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si uelit eas in Graecam uocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua uoces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt), et si qui forsitan per titulorum subtilitatem adnotare maluerint et ea quae παράτιτλα nuncupantur componere. alias autem legum interpretationes, immo magis peruersiones eos iactare non concedimus, ne uerbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diuersas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. […] si quid uero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit uisum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari.

Lavigne, Claire-Hélène, « Droit, traduction, langue et idéologie : Kata poda ou la traduction pas à pas selon Justinien 1ᵉʳ », Traduction, terminologie, rédaction 18/1, 2005, 183-202.

Institutiones

533 promulgatae

Codex repetitae praelectionis

534 retractus

Leges nouellae

post 534

Du grec au latin

nouell. Iust. 7,1 CIC iii 52,30-34 (a. 535) ἐκείνην γὰρ κατὰ πάντων κρατεῖν καὶ κυρίαν εἶναι θεσπίζομεν, διόπερ αὐτὴν καὶ προὐθήκαμεν καὶ οὐ τῇ πατρίῳ φωνῇ τὸν νόμον συνεγράψαμεν, ἀλλὰ ταύτῃ δὴ τῇ κοινῇ τε καὶ Ἑλλάδι, ὥστε ἅπασιν αὐτὸν εἶναι γνώριμον διὰ τὸ πρόχειρον τῆς ἑρμηνείας.

illam [sc. Leonis constitutionem] namque per omnia ualere et ratam esse sancimus ; propterea hanc [proposuimus] et protulimus et non paterna uoce legem conscripsimus, sed hac communi et Graeca, ut omnibus sit nota propter facilem interpretationem.

Du latin au grec

Justinien nouell. Iust. 111 CIC iii 523,7-10 (1/06/541) <ἐπίλογος> ἡ ἔνδοξος τοίνυν καὶ μεγαλοπρεπής σου αὐθεντία ἅτινα διὰ τούτου τοῦ γενικοῦ νόμου ὥρισεν ἡ ἡμετέρα γαληνότης ἰδίκτων προτεθέντων εἰς τὴν πάντων γνῶσιν ἐλθεῖν ποιησάτω.

<epilogus> illustris igitur et magnifica auctoritas tua, quae per hanc generalem legem nostra statuit aeternitas, edictis propositis ad omnium notitiam faciat peruenire.

L’ars Prisciani et la naissance d’une « interlangue »

Le modèle grammatical grec

GL iii 107,23-108,4 quoniam in ante expositis libris de partibus orationis in plerisque Apollonii auctoritatem sumus secuti, aliorum quoque siue nostrorum siue Graecorum non intermittentes necessaria et si quid ipsi quoque noui potuerimus addere, nunc quoque eiusdem maxime de ordinatione siue constructione dictionum, quam Graeci σύνταξιν uocant, uestigia sequentes, si quid etiam ex aliis uel ex nobis congruum inueniatur, non recusemus interponere.

L’analyse du subjonctif

La définition du subjonctif

Priscien GL iii 241,4-10 subiunctiuus et dubitatiuus dicitur: subiunctiuus, uel quod subiungitur coniunctioni uel quod alteri uerbo omnimodo uel subiungitur uel subiungit sibi alterum, ut Vergilius in bucolico:
cum faciam uitulam pro frugibus, ipse uenito.
Idem in III Aeneidos :
inter utramque uiam leti discrimine paruo:

ni teneant cursus, certum est dare lintea retro.

Le parallèle avec le grec

GL iii 242,11-15 nostri quoque frequentissime Atticos imitantur et subiunctiuos siue optatiuos (nam eaedem sunt uoces) non solum cum supra dictis coniunctionibus, sed etiam sine his ponunt, quando confirmatiue uel dubitatiue quid proferunt, in quo Graeci ἄν uel ἄρα solent adicere.

L’étude du De praetura urbana (Cic. Verr. 2,1)

GL iii 258,1264,15

Strutures grammaticales et réalisations concrètes de la langue

GL iii 255,27-256,1 quod autem in plerisque intellectae supra dictae coniunctiones Graecae, id est ἄν et ἄρα, faciunt poni subiunctiuos etiam aliis coniunctionibus positis, usibus auctorum iterum aliis quoque comprobabimus.

GL iii 257,9 subiunctiuo est usus, ut intellegatur etiam ἄρα.

GL iii 262,8-9 ubique ἄρα uel ἄν Graecae coniunctiones intellegendae sunt in interpretatione.

L’ellipse

GL iii 253,12-13 inuenis tamen et per ellipsin ἄρα et ἄν apud illos proferri.

GL iii 254,3 ecce more Romano sine ἄρα uel ἄν hoc totum protulit.

GL iii 265,6-7 et attende quod illi quoque est ubi sine coniunctione ἄν uel ἄρα uerbis utuntur optatiuis.

Baratin, Marc – Colombat, Bernard – Holtz, Louis, Priscien : Transmission et refondation de la grammaire, de l'antiquité aux modernes, Turnhout 2009.

Baratin, Marc, et al., Priscien. Grammaire Livre XVII. Syntaxe I, Paris 2010.

Baratin, Marc, et al., Priscien. Grammaire Livres XIV – XV – XVI. Les invariables, Paris 2013.

Baratin, Marc, « À qui s'adresse Priscien ? Pédagogie et bilinguisme dans l'Antiquité tardive », in : C. Longobardi et al. éds., Scholae discimus. Pratiques scolaires dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, Lyon 2014,  35-56.

 

La constitution d’un corpus boécien à Constantinople

Symmaque et son entourage

Q. Aurelius Memmius Symmachus (cos. 485, † 525), fils de Q. Fabius Memmius Symmachus cos. 446) et arrière-petit-fils de Q. Aurelius Symmachus (l’un des interlocuteurs des Saturnalia de Macrobe) : père de Rusticiana, épouse de Boèce, responsable, avec Macrobius Plotinus Eudoxius, de l’emendatio de Macrobe, commentarii in Ciceronis somnium Scipionis

Œuvres dédiées à Symmaque

 1. Boèce, de trinitate (quomodo trinitas unus deus ac non tres dii) ; de institutione arithmetica
 2. Macrobe, de uerborum Graeci et Latini differentiis uel societatibus
 3. Priscien, opuscula (de figuris numerorum, de metris fabularum Terentiis, praeexercitamina)

Symmaque à Constantinople : Priscien

Priscien opusc.  p. 3,1-9 Passalacqua : omni te, Symmache, nobilitatis splendore celebratum, omni naturae munere praestantem, omni uirtutis luce fulgentem, studiis etiam optimarum artium disciplinarumque florentem iustissimeque prospera fortunae meritis uitae probantem fama quidem antea nobis absentem uenerabilem faciebat; nunc autem praesentem ueritas supergressum laudes praedicationis ostendit.

Boèce et son entourage

Jean Diacre

œuvres de Boèce écrites entre  512-520 et dédiées à Jean Diacre :
 1. utrum pater et filius et spiritus sanctus de diuinitate substantialiter praedicentur
 2. quomodo substantiae in eo, quod sint, bonae sint
 3. contra Eutychen et Nestorium

Jean Diacre epist. ad Senarium PL lix 399D-400D sublimitatis uestrae paginam filio nostro spectabili uiro Renato deferente suscepimus, in qua et antiquae gratiae nobis iucundam fecistis memoriam, et quantus pectori uestro diuini cultus ardor insideat, catholica sollicitudine non celastis.

Renatus

Sévère d’Antioche c. gramm. trad. lat. du texte syriaque selon J. Lebon éd., CSCO 102, p. 72,23-27 : olim, cum in regia Constantini ciuitate essem ego [sc. 508-511], duos uiros ex Occidente allocutus sum ; nomen primus Petronius, alteri autem Renatus, et illius quidem Romam, huius autem Rauennam ciuitatem esse dicebant. facta autem inter nos fusa de dogmate collocutione – nam Graecam quoque lingua callebant –, cum dicerent se confiteri Christum in duabus naturis et in duabus formis, quarum una quidem passionibus et iniuriis succumbit, altera autem coruscat miraculis, ut dicit tomus Leonis, tamque audacem diuisionem dissimularent, addebant : “unum eundemque dicimus Filium et Dominum et Christum”.

Lebon, Joseph, Le monophysisme sévérien, Louvain 1909, p. 46 n. 3 : « Dans le 29ᵉ chapitre du 3ᵉ livre Contra Grammaticum Sévère raconte qu'au temps où il se trouvait à CP, il fut en discussion avec deux chalcédoniens qui défendaient la doctrine du Tome de Léon : c'était, dit-il, l'un Petronius de Rome, et l'autre Renatus de Ravenne. À la fin, il leur demanda s'ils admettaient l'expression ἕνα τῆς ἁγίας Τριάδος πεπονθέναι σαρκί, et ils ne voulurent pas la recevoir (Addit. 12157, f. 142, rA) ».
Bibliographie sélective

Cameron, Alan, « Vergil Illustrated between Pagans and Christians », JRA 17, 2004, 502-525 (522-525 en particulier).

Cameron, Averil, « Old and New Rome: Roman Studies in Sixth-Century Constantinople », in : Ph. Rousseau – M. Papoutsakis éds., Transformations of Late Antiquity, Aldershot 2009, 16-36.

Horsfall, Nicholas, « Trasmissione del latino a Costantinopoli: ritorno dei testi in patria », Messana (n.s.) 16, 1993, 75-94.

Momigliano, Arnaldo, « Gli Anicii e la storiografia latina del VI sec. d.C. », Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche⁹, 9, 1956, 279-297 = Id., Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960, 231-253.

Momigliano, Arnaldo, « Cassiodorus and Italian Culture of his Time », Proceedings of the British Academy 41, 1955, 207-245 = Id., Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960,191-229.

Schamp, Jacques, « Pour une étude des milieux latins de Constantinople », in : F. Biville – I. Boehm éds., Autour de Michel Lejeune, Lyon 2009, 255-272.

Theodorus, un copiste d’exception

 Les subscriptiones de l’ars Prisciani (526-527)

 • scripsi ego Theodorus Dionysii u.d. memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor u.m. quaestoris sacri palatii in urbe Rome Constantinopoli die Kal. Octobris indic. v Olibrio u.c. cons. [avant livre 1]
 • scripsi ego Theodorus Dionysii u.d. memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor u.m. quaestoris sacri palatii in urbe Roma Constantinopoli Olibrio u.c. cons. [après livre 5]
 • Theodorus Dionysii u.d. memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor u.m. quaestoris sacri palatii scripsi artem Prisciani eloquentissimi grammatici doctoris mei manu mea in urbe Roma Constantinopoli die iii Id. Ianuarias Mauortio u.c. consule indictione v [après livre 8]
 • Fl. Theodorus u.d. memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor u.m. quaestoris sacri palatii scripsi manu mea artem Prisciani uiri disertissimi grammatici doctoris mei in urbe Roma Constantinopoli die v Kal. Mart.  Mauortio u.c. consule [début livre 17]
 • Fl. Theodorus Dionysii u.d. memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor u.m. quaestoris sacri palatii scripsi manu mea in urbe Roma Constantinopoli tertio Kal. Iunias Mauortio u.c. consule imperantibus Iustino et Iustiniano pp. Augg. [fin livre 17]

Traces du codex Renati dans le manuscrit de Fleury (X² s.)

Aα : Orléan, Bibliothèque municipale, 267

2-5 uaria

6-57 in Porphyrium commentarium secundum

57  quae sint in hoc codice Anicii Mallii Seuerini Boethii uiri c. et illustris:
       I de differentiis topicis libri IIIIᵒʳ
       II de diuisione
       III communis speculatio de rhetorica cognatione
       IIII locoru(m) rhetoricoru(m) distinctio
       V de multifaria praedica[tica]tione
       VI quomodo argumentorum uel unde colliguntur loci, I(d) e(s)t topica
       VII liber ante pr<a>edicamenta
       VIII introductio in cathegoricos syllogi<smos>

       VIIII de <h>ypotheticis syllogismis libri III

58-88 de differentiis topicis (I)

88 subscriptio : Martius Nouatus Renatus u. c. et sp. relegi meum

88-99 de diuisione (II)

+

Aβ : Paris, Bibliothèque nationale de France, Nouv. acq. lat. 1611

1ʳ-6ʳ, 39 Marius Victorinus, de definitionibus
6ʳ, 40-10ᵛ, 40 Abbon, syllogismorum categoricorum enodatio
11ʳ, 1-12ʳ, 20 communis speculatio de rhetorica cognatione (III) [sans nom d’auteur, cf. diff. top. 4]
12ʳ, 20-12ᵛ, 24 locorum rhetoricorum distinctio (IIII) [sans nom d’auteur, cf. diff. top. 4]
12ᵛ, 25-12ᵛ, 31 de multifaria praedicatione potestatis et possibilitatis (V)
12ᵛ, 32-13ʳ, 9 quomodo argumentorum uel unde colliguntur loci hoc est topica (VI)  [sans nom d’auteur, cf. diff. top. 2]
13ʳ, 10-22ᵛ, 24 liber ante praedicamenta (VII) [cf. VIII, gr. προλεγόμενα]
22ᵛ, 25-37ʳ, 40 introductio in cathegoricos syllogismos (VIII) [ cf. gr. εἰσαγωγή]

37ʳ, 41-51ʳ, 37 de syllogismis hypotheticis (VIIII)

51ʳ subscriptio : contra codicem Renati uiri spectabilis correxi, qui confectus ab eo est Theodoro antiquario qui nunc Palatinus est

51ᵛ, 1-55ᵛ, 36 Cicero, topica
55ᵛ, 37-57ʳ, 33 Cicero, somnium Scipionis
57ʳ, 34-60ʳ, 16 in Porphyrii isagogen commentarii

60ʳ, 17-60ᵛ uaria

Minio Paluello, Lorenzo, « Formation, transformations et anciennes éditions d'ouvrages de Boèce », in : Id., Luoghi cruciali in Dante. Ultimi saggi, Spoleto 1993, 133-148.

Pecere, Oronzo, « Cassiodoro e la protostoria di un corpus di scritti di Boezio », Segno e testo 12 (2014), 149-222.