Archives mensuelles : octobre 2016

La poésie pré-néotérique à Rome

Valerius Aedituus FPL 1 ap. Gell. 19,9,10

dicere cum conor curam tibi, Pamphila, cordis,
quid mi abs te quaeram, uerba labris abeunt,
per pectus manat subito * mihi sudor:
sic tacitus, subidus, dum pudeo, pereo.

v. 4 dum pudeo pereo Usener (cf. Plaute cas. 877 ita nunc pudeo atque ita nunc paueo) : duplideo pereo codd

Sappho frg. 31 Lobel–Page ap. Subl. 10,1-3
φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει
καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν,
ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώναι-
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,
ἀλλ’ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε λέπτον
δ’ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ’ ἄκουαι,
†έκαδε μ’ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται† τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ‘πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔται·
ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεὶ †καὶ πένητα†

Sappho frg. 137 Lobel–Page ap. Aristot. rhet. 1367a6-15
θέλω τί τ’ εἴπην, ἀλλά με κωλύει
αἴδως ……………
αἰ δ’ ἦχες ἔσλων ἴμερον ἢ κάλων
καὶ μή τί τ’ εἴπην γλῶσσ’ ἐκύκα κάκον,
αἴδως †κέν σε οὐκ† ἦχεν ὄππα-
τ’ ἀλλ’ ἔλεγες †περὶ τὼ δικαίω†

Valerius Aedituus FPL 2 ap. Gell. 19,9,12

quid faculam praefers, Phileros, quae nil opus est nobis ?
ibimus sic, lucet pectore flamma satis.
istam non potis est uis saeua extinguere uenti
aut imber caelo candidus praecipitans ?
at contra hunc ignem Veneris, nisi si Venus ipsa,
nullast quae possit uis alia opprimere.

v. 3 non (= nonne) codd., Gronovius, Büttner, Tandoi, Morelli : nam Turnebus, pler. edd.

Amour : feu et lumière

AP 12,115
ἄκρητον μανίην ἔπιον· μεθύων μέγα μύθοις
ὥπλισμαι πολλὴν εἰς ὁδὸν ἀφροσύναν.
κωμάσομαι. τί δέ μοι βροντέων μέλει ἢ τί κεραυνῶν,
ἢν βάλλῃ, τὸν ἔρωθ’ ὅπλον ἄτρωτον ἔχων;

AP 12,116
κωμάσομαι· μεθύω γὰρ ὅλος μέγα. παῖ, λάβε τοῦτον
τὸν στέφανον, τὸν ἐμοῖς δάκρυσι λουόμενον·
μακρὴν δ’ οὐχὶ μάτην ὁδὸν ἵξομαι· ἔστι δ’ ἀωρὶ
καὶ σκότος· ἀλλὰ μέγας φανὸς ἐμοὶ Θεμίσων.

Méléagre AP 12,117
βεβλήσθω κύβος· ἅπτε· πορεύσομαι.  — ἠνίδε τόλμαν,
οἰνοβαρές. — τίν’ ἔχεις φροντίδα; κωμάσομαι.
— κωμάσομαι; ποῖ, θυμέ, τρέπῃ; — τί δ’ ἔρωτι λογισμός;
ἅπτε τάχος. — ποῦ δ’ ἡ πρόσθε λόγων μελέτη;
— ἐρρίφθω σοφίας ὁ πολὺς πόνος· ἓν μόνον οἶδα
τοῦθ’, ὅτι καὶ Ζηνὸς λῆμα καθεῖλεν Ἔρως.

frg. Grenfellianum (P.Dryton 50 = M.–P.³ 1743 = LDAB 6867) 16-17
συνοδηγὸν ἔχω τὸ πολὺ πῦρ
τὸ ἐν τῇ ψυχῇ μου καιόμενον.

Intempéries, obstacles et la uis de l’amour

Asclépiade AP 5,167
ὑετὸς ἦν καὶ νὺξ καί, τὸ τρίτον ἄλγος ἔρωτι,
οἶνος· καὶ Βορέης ψυχρός, ἐγὼ δὲ μόνος.
“ἀλλ’ ὁ καλὸς Μόσχος πλέον ἴσχυε.” Καὶ σὺ γὰρ οὕτως
ἤλυθες οὐδὲ θύρην πρὸς μίαν ἡσύχασας,
τῇδε τοσοῦτ’ ἐβόησα βεβρεγμένος. ἄχρι τίνος, Ζεῦ;
Ζεῦ φίλε, σίγησον, καὐτὸς ἐρᾶν ἔμαθες.

Asclépiade AP 5,64
νεῖφε, χαλαζοβόλει, ποίει σκότος, αἶθε, κεραύνου,
πάντα τὰ πορφύροντ’ ἐν χθονὶ σεῖε νέφη·
ἢν γάρ με κτείνῃς, τότε παύσομαι· ἢν δέ μ’ ἀφῇς ζῆν,
καὶ διαθεὶς τούτων χείρονα, κωμάσομαι.
ἕλκει γάρ μ’ ὁ κρατῶν καὶ σοῦ θεός, ᾧ ποτε πεισθείς,
Ζεῦ, διὰ χαλκείων χρυσὸς ἔδυς θαλάμων.

Plaute curc. 1-6
quo ted hoc noctis dicam proficisci foras
cum istoc ornatu cumque hac pompa, Phaedrome?
quo Venus Cupidoque imperat, suadet Amor:
si media nox est siue est prima uespera,
si status condictus cum hoste intercedit dies,
tamen est eundum quo imperant ingratiis.

Porcius Licinus FPL 6 ap. Gell. 19,9,13

custodes ouium teneraeque propaginis, agnum,
quaeritis ignem ? ite huc : quaeritis ? ignis homost.
si digito attigero, incendam siluam simul omnem,
omne pecus flammast, omnia qua uideo.

v. 3 cf. Térence eun. 740 atqui si illam digito attigerit uno, oculi ilico ecfodientur.

Méléagre AP 5,96
ἰξὸν ἔχεις τὸ φίλημα, τὰ δ’ ὄμματα, Τιμάριον, πῦρ·
ἢν ἐσίδῃς, καίεις· ἢν δὲ θίγῃς, δέδεκας.

Méléagre AP 12,63
σιγῶν Ἡράκλειτος ἐν ὄμμασι τοῦτ’ ἔπος αὐδᾷ·
“καὶ Ζηνὸς φλέξω πῦρ τὸ κεραυνοβόλον.”
ναὶ μὴν καὶ Διόδωρος ἐνὶ στέρνοις τόδε φωνεῖ·
“καὶ πέτρον τήκω χρωτὶ χλιαινόμενον.”
δύστανος, παίδων ὃς ἐδέξατο τοῦ μὲν ἀπ’ ὄσσων
λαμπάδα, τοῦ δὲ πόθοις τυφόμενον γλυκὺ πῦρ.

AP 12,79
Ἀντίπατρός μ’ ἐφίλησ’ ἤδη λήγοντος ἔρωτος,
καὶ πάλιν ἐκ ψυχρῆς πῦρ ἀνέκαυσε τέφρης·
δὶς δὲ μιῆς ἄκων ἔτυχον φλογός. ὦ δυσέρωτες,
φεύγετε, μὴ πρήσω τοὺς πέλας ἁψάμενος.

Méléagre AP 12,81
ψυχαπάται δυσέρωτες, ὅσοι φλόγα τὰν φιλόπαιδα
οἴδατε τοῦ πικροῦ γευσάμενοι μέλιτος,
ψυχρὸν ὕδωρ, λίτομαι, ψυχρόν, τάχος, ἄρτι τακείσης
ἐκ χιόνος τῇ ‘μῇ χεῖτε περὶ κραδίῃ·
ἦ γὰρ ἰδεῖν ἔτλην Διονύσιον. ἀλλ’, ὁμόδουλοι,
πρὶν ψαῦσαι σπλάγχνων, πῦρ ἀπ’ ἐμεῦ σβέσατε.

 La composante bucolique

Méléagre AP 5,139
ἁδὺ μέλος, ναὶ Πᾶνα τὸν Ἀρκάδα, πηκτίδι μέλπεις,
Ζηνοφίλα, ναὶ Πᾶν’, ἁδὺ κρέκεις τι μέλος.
ποῖ σε φύγω; πάντῃ με περιστείχουσιν Ἔρωτες,
οὐδ’ ὅσον ἀμπνεῦσαι βαιὸν ἐῶσι χρόνον.
ἢ γάρ μοι μορφὰ βάλλει πόθον ἢ πάλι μοῦσα
ἢ χάρις ἢ – τί λέγω; πάντα· πυρὶ φλέγομαι.

Méléagre AP 12,128
αἰπολικαὶ σύριγγες, ἐν οὔρεσι μηκέτι Δάφνιν
φωνεῖτ’ αἰγιβάτῃ Πανὶ χαριζόμεναι·
μηδὲ σὺ τὸν στεφθέντα, λύρη, Φοίβοιο προφῆτι,
δάφνῃ παρθενίῃ μέλφ’ Ὑάκινθον ἔτι.
ἦν γάρ, ὅτ’ ἦν Δάφνις μὲν Ὀρειάσι, σοὶ δ’ Ὑάκινθος
τερπνός· νῦν δὲ Πόθων σκῆπτρα Δίων ἐχέτω.

Alfredo M. Morelli, L'epigramma latino prima di Catullo, Cassino 2000, 131-223.

La diffusion du genre épigrammatique à Rome

Les modèles

 1. L’ « école » ionico-alexandrine : Asclépiade de Samos et Posidippe de Pella adversaires de Callimaque
  scholia Florentina Call. aet. frg. 1,1 Pfeiffer
  [                   ]. Διονυσίοις δυ[ς]ί, τῷ ελ̣
  [                 ]νι κ(αὶ) τῷ ϊλ̣ειονι κ(αὶ) Ἀσκλη-
  [πιάδῃ τῷ Σικε]λίδῃ κ(αὶ) Ποσειδίππῳ τῷ ονο
  [                 ].υρίππῳ τῷ ῥήτορι κ(αὶ) Αν̣α̣
  [                 ]βῳ κ(αὶ) Πραξιφάνῃ τῷ Μιτυ-
  [ληναίῳ
 2. L’ « école » phénicienne : Antipater de Sidon et Méléagre de Gadara

Les fréquentations des lettrés

Antipater de Sidon et Q. Lutatius Catulus

Cicéron de orat. 3,194
quod si Antipater ille Sidonius ille, quem tu probe, Catule, meministi, solitus est uersus hexametros aliosque uariis modis atque numeris fundere ex tempore tantumque hominis ingeniosi ac memoris ualuit exercitatio ut, cum se mente ac uoluntate coniecisset in uersum, uerba sequerentur, quanto id facilius in oratione exercitatione et consuetudine adhibita, consequemur !

Archias a-t-il apporté la Couronne de Méléagre à Rome ?

Cicéron Arch. 5-6
hac tanta celebritate famae, cum esset iam absentibus notus, Romam uenit Mario consule et Catulo [sc. 102 a. C.]. nactus est primum consules eos, quorum alter res ad scribendum maximas, alter cum res gestas tum etiam studium atque auris adhibere posset. statim Luculli, cum praetextatus etiam tum Archias esset, eum domum suam receperunt. sed †etiam† hoc solum ingeni ac litterarum uerum etiam naturae atque uirtutis, ut domus, quae huius adulescentiae prima fuerit, eadem esset familiarissima senectuti. (6.) erat temporibus illis iucundus Q. Metello illi Numidico et eius Pio filio, audiebatur a M. Aemilio, uiuebat cum Q. Catulo et patre et filio, a L. Crasso colebatur. Lucullos uero et Drusum et Octauios et Catonem et totam Hortensiorum domum deuinctam consuetudine cum teneret, adficiebatur summo honore, quod eum non solum colebant qui aliquid percipere atque audire studebant uerum etiam si qui forte simulabant.

Les recueils d’épigrammes : une typologie

 1.      recueils non officiels, non destinés à la circulation
  1. recueils scolaires : cahiers d’exercices et gnomologia
  2. recueils privés : anthologies personnelles, listes de lectures pour les banquets
 2.      recueils officiels qui circulaient dans le marché libraire
  1. syllogai (rédacteur ≠  auteur)
  2. libelli (poète auto-éditeur)
   cf. par exemple le papyrus de Posidippe (P. Mil. Vogl. VIII 309, éd. Bastianini – Gallazzi – Austin 2001), fin IIIᵉ, avec environ 100 épigrammes réparties en fonction du contenu
  3. anthologiae (poète et rédacteur-éditeur)
   1. P.Vindob. G 40611 (MP3 1596.2, LDAB 5473, éd. P. J. Parsons – H. Maehler – F. Maltomini 2015), dernier quart du IIIe s., qui contient une liste d’incipit de 226 épigrammes, dont une seule est connue par ailleurs (Asclépiade AP 12,46 ) ;
   2. Couronne de Méléagre (ca. 95 a. C.), incluant la production d’Antipater de Sidon mais non celle de Philodème de Gadara
   3. Anthologia Palatina (environ 3700 épigrammes en 15 livres), dont il reste  comme seul témoin un codex de la première moitié Xe s., démembré en
    Heidelberg, Universitätsbibliothek, Pal. gr. 23
    Paris, BNF, Suppl. gr. 384
   4. Anthologia Planudea (Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Gr. Z. 481), incluant environ 2400 épigrammes dont les 388 qui sont absentes de la Palatine forment le livre 16, ou Appendix Planudea, de l’Anthologia Graeca.
L. Argentieri, « Epigramma e libro. Morfologia delle raccolte epigrammatiche premeleagree », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 121 (1998), 1-20

Une anthologie de poètes pré-néotériques ?

Apulée apol. 9,3-8 an ideo magus, quia poeta? quis umquam fando audiuit tam similem suspicionem, tam aptam coniecturam, tam proximum argumentum? “fecit uorsus Apuleius”. si malos, crimen est, nec id tamen philosophi, sed poetae; sin bonos, quid accusas? “at enim ludicros et amatorios fecit”. num ergo haec sunt crimina mea, et nomine erratis, qui me magiae detulistis? fecere tamen et alii talia, etsi uos ignoratis: apud Graecos Teius quidam et Lacedaemonius et Cius cum aliis innumeris, etiam mulier Lesbia, lasciue illa quidem tantaque gratia, ut nobis insolentiam linguae suae dulcedine carminum commendet; apud nos uero Aedituus et Porcius et Catulus, isti quoque cum aliis innumeris.

Aulu-Gelle 19,9,10 tum resupinus capite conuelato uoce admodum quam suaui uersus cecinit [sc. Iulianus] Valerii Aeditui, ueteris poetae, item Porcii Licini et Q. Catuli, quibus mundius, uenustius, limatius, tersius Graecum Latinumue nihil quicquam reperiri puto.

Les épigrammes de Tiburtinus

tiburtinus-copie

La référence à l’auteur

Tiburtinus epoese

(absence de signes d’autographie dans les épigrammes)

CIL vi 2938 = v *429,28 = CLE 1099,9-11 (Rome)
uersiculos ︱ Cornelius epoi [sc. ἐπόει] ︱ co<l>legae et amico.

CLE 735,5 (Rome)
co<m>posuit uersos Marcian[us

CIL xi 4246 = CLE 1825,1-2 (Terni, Ombrie)
hos ego uersus feci Atinatia ︱ Verecunda …

CLE 662,13 (Rome)
H]esperius quem nutrit i(n)scripsit

CIL ii 391,11 = CLE 485 (Conimbriga, Lusitanie)
Valerius Avitus hoc scripsi Conimbrica natus

CIL iv. 4966 = CLE 934

quid fi]t? ui me, oculi, posquam deducxstis in ignem,
no]n ob uim uestreis largificatis geneis.
ust]o non possunt lacrumae restinguere flamam:
hui]c os incendunt tabificantque animum.

v. 2 cf. Pacuvius TRF 414 = 239,6 Schierl ap. Cic. de orat. 3,157
grando mixta imbri largifico subita praecipitans cadit.

v. 3-4 usto … huic Courtney : cf. CIL iv 1898 = CLE 948 quisquis amat calidis non debet fontibus uti ︱ nam nemo flammas ustus amare potest.

v. 4 cf. Accius TRF 421 = 497 Dangel ap. Non. 179,26 M. = 263 L.
pernici orbificor líberorum leto et tabificabili.

Polystrate AP 12,91
δισσὸς Ἔρως αἴθει ψυχὴν μίαν. ὦ τὰ περισσὰ
ὀφθαλμοὶ πάντῃ πάντα κατοσσόμενοι,
εἴδετε τὸν χρυσέαισι περίσκεπτον Χαρίτεσσιν
Ἀντίοχον, λιπαρῶν ἄνθεμον ἠιθέων.
ἀρκείτω. τί τὸν ἡδὺν ἐπηυγάσσασθε καὶ ἁβρὸν
Στασικράτη, Παφίης ἔρνος ἰοστεφάνου;
καίεσθε, τρύχεσθε, καταφλέχθητέ ποτ’ ἤδη·
οἱ δύο γὰρ ψυχὴν οὐκ ἂν ἕλοιτε μίαν;

Méléagre AP 12,92
ὦ προδόται ψυχῆς, παίδων κύνες, αἰὲν ἐν ἰξῷ
Κύπριδος, ὀφθαλμοί, βλέμματα χριόμενοι,
ἡρπάσατ’ ἄλλον Ἔρωτ’, ἄρνες λύκον, οἷα κορώνη
σκορπίον, ὡς τέφρη πῦρ ὑποθαλπόμενον.
δρᾶθ’, ὅ τι καὶ βούλεσθε. τί μοι νενοτισμένα χεῖτε
δάκρυα, πρὸς δ’ Ἱκέτην αὐτομολεῖτε τάχος;
ὀπτᾶσθ’ ἐν κάλλει, τύφεσθ’ ὑποκαόμενοι νῦν,
ἄκρος ἐπεὶ ψυχῆς ἐστὶ μάγειρος Ἔρως.

Térence eun. 83-85
totus, Parmeno,
tremo, horreoque, postquam aspexi hanc. — bono animo es,
accede ad ignem hunc, iam calesces plus satis.

Plaute merc. 588-592
sumne ego homo miser, qui nusquam bene queo quiescere?
si domi sum, foris est animus, sin foris sum, animus domist.
ita mi in pectore atque in corde facit amor incendium:
ni ex oculis lacrumae defendant, iam ardeat credo caput.
spem teneo, salutem amisi; redeat an non, nescio.

CIL iv. 4967 = CLE 935,1-2

iamque omn]es ueicinei incendia participantur,
sei faciam] flammam tradere utei liceat.

Callimaque ( ?) AP 5,23 = 63* Pfeiffer
οὕτως ὑπνώσαις, Κωνώπιον, ὡς ἐμὲ ποιεῖς
κοιμᾶσθαι ψυχροῖς τοῖσδε παρὰ προθύροις.
οὕτως ὑπνώσαις, ἀδικωτάτη, ὡς τὸν ἐραστήν
κοιμίζεις, ἐλέου δ’ οὐδ’ ὄναρ ἠντίασας.
γείτονες οἰκτείρουσι, σὺ δ’ οὐδ’ ὄναρ· ἡ πολιὴ δέ
αὐτίκ’ ἀναμνήσει ταῦτά σε πάντα κόμη.

AP 9,15
οὗτος ὁ πῦρ καύσειν διζήμενος, οὗτος ὁ νύκτωρ
τὸν καλὸν ἱμείρων λύχνον ἀναφλογίσαι,
δεῦρ’ ἀπ’ ἐμῆς ψυχῆς ἅψον σέλας· ἔνδοθι γάρ μου
καιόμενον πολλὴν ἐξανίησι φλόγα.

AP 16,209
οὗτος ὁ τὸν δαλὸν φυσῶν, ἵνα λύχνον ἀνάψῃς,
δεῦρ’ ἀπ’ ἐμᾶς ψυχᾶς ἅψον· ὅλος φλέγομαι.

CIL iv. 1941 = CLE 48 tu qui lucernam cogitas accendere, cal[ens] adest os.

CIL iv. 4968 = CLE 935,3-6

noct]ibus peruig[ilans totis ego propter a]morem,
se]i detur deiu[am posse uidere meam,
congla]cio s[ub sideribus, sed pectus] in aestost
]huc[                                  ]t.

Asclépiade AP 5,189
νὺξ μακρὴ καὶ χεῖμα, μέσην δ’ ἐπὶ Πλειάδα δύνει,
κἀγὼ πὰρ προθύροις νίσσομαι ὑόμενος,
τρωθεὶς τῆς δολίης κείνης πόθῳ· οὐ γὰρ ἔρωτα
Κύπρις, ἀνιηρὸν δ’ ἐκ πυρὸς ἧκε βέλος.

v. 1 cf. Plaute Curc. 181 Venerin peruigilare te uouisti, Phaedrome ?

v. 2 cf. Méléagre AP 5,137,3 αὐτὰ γὰρ μί' ἐμοὶ γράφεται θεός ; Catulle 68,70-71 cum mea se molli candida diua pede | intulit ; Donat ad eun. prol. 9,3 adulescens primo aspectu pulchrae uirginis uelut numinis uisu perculsus exhorruit, unde fabulae Phasma nomen est

CIL iv. 4969 = CLE 935,7-10

i(?)]n ore ap[
nummos con]sumat aut ea ua[na putet,
sumpti opus est a[
]udam aut ei[…]udae

v. 3 cf. CIL iv 4973 = CLE 935,22 multa opus sunt

Catulle 69, 3-4
non si illam rarae labefactes munere uestis
aut perluciduli deliciis lapidis.

CIL iv. 4970 = CLE 935,11-12

nil sibi] habere aiunt Eum[am totum]que locare:
q]uiḍ ṭum? [plus a]deo condere uti liceat.

v. 2a cf. CIL iv 4966 = CLE 934,1 quid fit?

v. 2b cf. CIL iv 4967 = CLE 935,2 tradere utei liceat

Catulle 21,1-4
Aureli, pater esuritionum,
non harum modo, sed quot aut fuerunt
aut sunt aut aliis erunt in annis,
pedicare cupis meos amores.

CIL iv. 4971 = CLE 935,14-16

sei quid amor ualeat nostei, sei te hominem scis,
commiseresce mei, da ueniam ut ueniam.
flos Veneris mihi de…

v. 1 cf. Térence Andr. 292-295 si te in germani fratri' dilexi loco | siue haec te solum semper fecit maxumi | seu tibi morigera fuit in rebus omnibus, | te isti uirum do, amicum tutorem patrem ; eun. 880-881 non adeo inhumano ingenio sum, Chaerea, | neque ita inperita ut quid amor ualeat nesciam.

v. 3 cf. AP passim ἄνθος ; 6,292,4 ἡ παῖς άμβρόσιόν τι θάλος.

Méléagre AP 5,182
ἄγγειλον τάδε, Δορκάς· ἰδού, πάλι δεύτερον αὐτῇ
καὶ τρίτον ἄγγειλον, Δορκάς, ἅπαντα· τρέχε·
μηκέτι μέλλε, πέτου … βραχύ μοι, βραχύ, Δορκάς, ἐπίσχες·
Δορκάς, ποῖ σπεύδεις, πρίν σε τὰ πάντα μαθεῖν;
πρόσθες δ’, οἷς εἴρηκα πάλαι … μᾶλλον δὲ … τί ληρῶ;
μηδὲν ὅλως εἴπῃς, ἀλλ’ ὅτι … πάντα λέγε·
μὴ φείδου σὺ τὰ πάντα λέγειν. καίτοι τί σε, Δορκάς,
ἐκπέμπω, σὺν σοὶ καὐτός, ἰδού, προάγων;

CIL iv. 4972 = CLE 935,17-20

Caesia, sei n[umen uitai proferat annos,
sei paruom p[osthac tempus tibi dederit,
es, bibe lude l[ubens: non semper…
nec semper q̣u[imus…

épitaphe pour Sardanapale ap. Athen. 12,530 b
ἔσθιε, πῖνε, παῖζε

Asclépiade AP 12,50,7-8
πίνομεν †οὐ γὰρ ἔρως† μετά τοι χρόνον οὐκέτι πουλύν
σχέτλιε, τὴν μακρὰν νύκτ’ ἀναπαυσόμεθα.

Plaute Bacch. 645-646
nunc amanti ero, filio senis,
quicum ego bibo, quicum edo et amo.

Plaute Cas. 247
immo age, ut lubet, bibe, es, disperde rem.

Plaute mil. 677
es, bibe, animo obsequere mecum atque onera te hilaritudine.

Térence heaut. 345 et 347
datur, fruare dum licet; nam nescias
[…] ei(u)s sit potestas posthac an numquam tibi.

CIL iv. 4973 = CLE 935,21-23

solus amare u[alet qui scit dare multa puellae
multa opus sunt s[
quod nescire dare[

Alfredo M. Morelli, L'epigramma latino prima di Catullo, Cassino 2000, 237-257.

Pompéi : le contexte et son histoire

Stratification ethnique et culturelle

Strabon 5,4,8 ἐχόμενον δὲ φρούριόν ἐστιν Ἡράκλειον ἐκκειμένην εἰς τὴν θάλατταν ἄκραν ἔχον, καταπνεομένην λιβὶ θαυμαστῶς ὥσθ’ ὑγιεινὴν ποιεῖν τὴν κατοικίαν. Ὄσκοι δὲ εἶχον καὶ ταύτην καὶ τὴν ἐφεξῆς Πομπηίαν ἣν παραρρεῖ ὁ Σάρνος ποταμός, εἶτα Τυρρηνοὶ καὶ Πελασγοί, μετὰ ταῦτα δὲ Σαυνῖται· καὶ οὗτοι δ’ ἐξέπεσον ἐκ τῶν τόπων. Νώλης δὲ καὶ Νουκερίας καὶ Ἀχερρῶν, ὁμωνύμου κατοικίας τῆς περὶ Κρέμωνα, ἐπίνειόν ἐστιν ἡ Πομπηία, παρὰ τῷ Σάρνῳ ποταμῷ καὶ δεχομένῳ τὰ φορτία καὶ ἐκπέμποντι.

Cf. Andrew Wallace-Hadrill, « Pompeian identities: Between Oscan, Samnite, Greek, Roman, and Punic », in : E. S. Gruen (éd.), Cultural Identity in the Ancient Mediterranean, Los Angeles, Getty Institute, 2011, 415-27.

Exemples d’inscriptions osques

eksuk.amviannud
eituns.ampt.tribud
tuv.ampt.menerv(as)
(Ex) hoc uico euocati (hac) ad domum publicam, (illa) ad (aedem) Miner(uae)

Poccetti n° 107
MR. ATINIÍS. MR. EÍTIUVAD AÍDÍL. SÚVAD.
Ma(ras) Atinius Ma(rai) f. aedilis de sua pecunia

Le siège de Lucius Cornelius Sulla Felix (89 a.C.) et la constitution de la colonia Veneria Cornelia Pompeianorum

 La construction de l’amphithéâtre par les quinquennales C. Quinctius Valgus et M. Porcius (70 a.C.)

C(aius) Quinctius C(ai) f(ilius) Valgus
M(arcus) Porcius M(arci) f(ilius) duovir(i)
quinq(uennales) coloniai honoris
caussa spectacula de sua
peq(unia) fac(iunda) coer(auerunt) et coloneis
locum in perpetuom deder(unt).

Le tremblement de terre de 62 p.C.

N. Popidius Celsinus et la reconstruction du temple d’Isis : CIL x. 846 = ILS 6367
N(umerius) Popidius N(umeri) f(ilius) Celsinus
aedem Isidis terrae motu conlapsam
a fundamento p(ecunia) s(ua) restituit hunc decuriones ob liberalitatem
cum esset annorum sexs ordini suo gratis adlegerunt.

… après l’éruption de 79 p.C.

CIL iv. 2311
δουμμος
περτουσα
domus pertu(n)sa

Pompéi : les sources écrites

Corpus Inscriptionum Latinarum IV

Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae, ed. Zangmeister – R. Schoene, 1871.

Inscriptiones lectionis falsae uel suspectae

 1. Inscriptiones pictae
  1. Inscriptiones pictae antiquiores [programmata antiquissima]
  2. Inscriptiones pictae recentiores, adiunctis eis, quae carbone uel terra aliqua scriptae sunt
   L’exemple de Helvius Sabinus : CIL iv 3477
  3. Edicta munerum edendorum
   L’exemple de Lucretius Satrius Valens : CIL iv 3884
 2. Inscriptiones graphio exaratae
 3. Alphabetum

Vasorum fictilium inscriptiones

  1. Penicillo uel carbone uel calamo scriptae
  2. Graphio scriptae
  3. Graecae
Supplementi pars I : Tabulae ceratae Pompeiis repertae, ed. C. Zangmeister, 1898.

(*autre version électronique*)

Supplementi pars II : Inscriptiones parietariae et vasorum fictilium, ed. A. Mau, 1909.
 1. Programmata antiquissima
 2. Tituli picti recentiores
 3. Graphio inscripta
 4. Quadratariorum notae
 5. Vasorum fictilium inscriptiones
Supplementi pars III : Inscriptiones Pompeianae Herculanenses parietariae et vasorum fictilium, ed. M. Della Corte – P. Ciprotti, Fasc. I-IV, 1952-1970.
Supplementi pars IV : Fasc. I ad titulos pictos spectantem, ed. V. Weber – A. Varone – R. Marchionni – J. Kepartová, 2011.

Corpus Inscriptionum Latinarum vol. X

Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae, ed. Th. Mommsen, 1883.
Additamenta ad corporis vol. IX et X : Ephemeris epigraphica vol. VIII, ed. M. Ihm, 1899.

Autres ressources

Giordano C. – Casale A., « Iscrizioni pompeiane inedite scoperte tra gli anni 1954-1978 », Atti dell’Accademia Pontaniana n. s. 39, 1991, 273-378.
Raffaele Garrucci, Graffiti de Pompéi : inscriptions et gravures tracés au stylet, Paris 1856.
August Mau, Pompeii. Its Life and Art, trad. angl. London 1899, ch. 56.
Cf. aussi The Ancient Graffiti Project Search Engine

Pompéi : reconstitution d’un espace littéraire

sans-titre

Programme Semestre 1 – 2016-2017 (M1-M3 LC56LA) :
mardi, 15h-17h, bibliothèque de l’UFR de latin, escalier E, 3ᵉ étage

Le processus de romanisation de l’ancienne ville osque de Pompéi, colonisée par Sylla et caractérisée par la présence d’une tradition hellénistique vivante, a produit un espace littéraire riche et multiforme, mais moins connu que les vestiges archéologiques et artistiques qui sont visibles encore aujourd’hui. Afin de reconstituer la circulation des textes et les activités culturelles de Pompéi, nous nous intéresserons à trois types de sources :

 • Les carmina Latina epigraphica pompéiens témoignent de la diffusion de la littérature alexandrine, mais aussi des liens étroits avec les avant-gardes littéraires de Rome, comme le prouvent la production épigrammatique du poète Tiburtinus par rapport à l’expérience néotérique ou l’émergence précoce de thèmes élégiaques dans plusieurs graffiti.
 • En ce qui concerne le théâtre, les genres mineurs comme le mime et l’atellane offrent une vaste typologie de formes parodiques, allant de la représentation caricaturale de différents groupes sociaux jusqu’à la dérision des topoi tragiques, et finissent par « contaminer » d’autres formes d’écriture poétique.
 • Enfin, certains documents de latin non-littéraire, comme les tablettes des Sulpicii et celles de L. Caecilius Iucundus, permettent de faire des parallèles avec la langue des affranchis du Satyricon et de jeter un nouveau regard sur le « réalisme » du roman.

Tous les textes seront distribués dans le cadre du séminaire et mis en ligne sur le carnet de recherche Littérature latine et histoire des textes : https://llhdt.hypotheses.org/.

Index du séminaire :
 1. Pompéi : les sources écrites
 2. Pompéi : le contexte et son histoire
 3. Les épigrammes de Tiburtinus
 4. La diffusion du genre épigrammatique à Rome
 5. La poésie pré-néotérique à Rome
 6. De l’épigramme à l’élégie: Cornélius Gallus
 7. Les citations littéraires dans les graffiti de Pompéi
 8. Le langage formulaire de l’élégie dans les graffiti de Pompéi
 9. Les ludi scaenici à Pompéi
 10. Les formes de théâtre populaire : l’Atellane
 11. Les formes de théâtre populaire : mime et pantomime
 12. Les ludi circenses
 13. Les affiches électorales (programmata)
 14. Les textes juridiques sur tablettes
 15. Les abécédaires
 16. Textes latins sur papyrus d’Herculanum et Pompéi
Plan de Pompéi (CIL iv, 1867)
Plan touristique du site actuel de Pompéi
Alison E. Cooley et M.G.L. Cooley éds., Pompeii and Herculaneum. A Sourcebook, London–New York 2014². 
Marcello Gigante, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979.