Archives par mot-clé : Euripides

Métaphores nécessaires et métaphores inutiles

Philodème rhet. 4 1,175 Sudhaus πᾶσα τέχνη φων[ὴ̣]ν οὐ δύναται προ[ίεσ]θαι στερ[η]θεῖσα τῆς ἐκ τῶν μεταφορῶν εὐχρησ[τίας].

Diogène Laêrce 10,13 (test. p. 88,1-4Usener) κέχρηται δὲ λέξει κυρίᾳ κατὰ τῶν πραγμάτων, ἣν ὅτι ἰδιωτάτη ἐστίν, Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς [frg. 404 Slater] αἰτιᾶται. σαφὴς δ’ ἦν οὕτως, ὡς καὶ ἐν τῷ Περὶ ῥητορικῆς ἀξιοῖ μηδὲν ἄλλο ἢ σαφήνειαν ἀπαιτεῖν.

Tryphon trop. III 193,4-7 Spengel διαφέρει δὲ μεταφορὰ καὶ κατάχρησις, ὅτι ἡ μὲν μεταφορὰ ἀπὸ κατωνομασμένου ἐπὶ κατωνομασμένον γίνεται, ἡ δὲ κατάχρησις ἀπὸ κατονομαζομένου ἐπὶ ἀκατονόμαστον.

Cicéron de orat. 3,155 tertius ille modus transferendi uerbi late patet, quem necessitas genuit inopia coacta et angustiis, post autem iucunditas delectatioque celebrauit. nam ut uestis frigoris depellendi causa reperta primo, post adhiberi coepta est ad ornatum etiam corporis et dignitatem, sic uerbi translatio instituta est inopiae causa, frequentata delectationis. nam gemmare uitis, luxuriem esse in herbis, laetas segetes etiam rustici dicunt. quod enim declarari uix uerbo proprio potest, id translato cum est dictum, inlustrat id, quod intellegi uolumus, eius rei, quam alieno uerbo posuimus, similitudo.

Épicure nat. 28 frg. 13 col. 5,3-12 sup. Sedley πάνυ γὰρ οἶμαι σε πολλὰ ἂν ἔχειν προε[ν]έγκασθαι ἃ ἐθεώ̣ρεις γελοίως [π]ώ[ς] τ̣ι[να]ς̣ ἐγδεξαμένους̣ καὶ π̣[άν]τ[α] μᾶλλον ἢ τὸ νοούμενον κατὰ τὰς λέξεις, οὐκ ἔξω τῶν ἰθισμένων λέξεων ἡμῶν χρω̣μένων οὐδὲ μετατιθἐντων ὀνόματα ἐπὶ τῶν φανε[ρ]ῶν.

Épicure nat. 28 frg. 13 col. 2.3 inf.-3.2 sup. Sedley … δὲ κ[αὶ ἄ]νευ̣ τῆς [τινω]ν ἐθισμ̣[ῶν συ]ν̣οικειώ[σεως ἐ]πιφέρω̣[ν τότε ἔτ]υχες, [μὴ] δῆλον ποιώιης τὸ πάντα φθόγγον ἐπιφέρο̣ντα δοξάζειν τόδε τι κα̣[ὶ] τὴν τῶν ὀνομάτ[ω]ν κα[ὶ π]ραγμάτω̣[ν ἀ]δι[αλ]η̣ψία[ν ὁρ]ῶν περ[ιν]οώιης.

La quatrième substance de l’âme

Lucrèce 3,328-344
nec tamen haec sat sunt ad sensum cuncta creandum,
nil horum quoniam recipit mens posse creare
sensiferos motus et mens quaecumque uolutat.                                            240
quarta quoque his igitur quaedam natura necessest
adtribuatur; east omnino nominis expers,
qua neque mobilius quicquam neque tenuius extat
nec magis e paruis et leuibus ex elementis.

Plutarque adv. Col. 1118 e: τὸ γὰρ ᾧ κρίνει [sc. ἡ ψυχή] καὶ μνημονεύει καὶ φιλεῖ καὶ μισεῖ, καὶ ὅλως τὸ φρόνιμον καὶ λογιστικὸν ἔκ τινός φασιν ‘ἀκατονομάστου’ ποιότητος ἐπιγίνεσθαι. […] φαίνεται γὰρ οὐ φαῦλον οὐδὲ ῥᾴδιον οὐδὲ τοῦ τυχόντος εἶναι καταμαθεῖν.

L’“harmonie” de l’âme

Lucrèce 3,130-135
quapropter quoniam est animi natura reperta                                               130
atque animae quasi pars hominis, redde harmoniai
nomen, ad organicos alto delatum Heliconi,
siue aliunde ipsi porro traxere et in illam
transtulerunt, proprio quae tum res nomine egebat.
quidquid id est, habeant.

L’aimant

Lucrèce 6,906-909
quod superest, agere incipiam quo foedere fiat
naturae, lapis hic ut ferrum ducere possit,
quem Magneta uocant patrio de nomine Grai,
Magnetum quia sit patriis in finibus ortus.

La terre mère

Lucrèce 2,991-998
denique caelesti sumus omnes semine oriundi;
omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis
umoris guttas mater cum terra recepit,
feta parit nitidas fruges arbustaque laeta
et genus humanum, parit omnia saecla ferarum,                                           995
pabula cum praebet, quibus omnes corpora pascunt
et dulcem ducunt uitam prolemque propagant;
quapropter merito maternum nomen adepta est.

Euripide frg. 839 Kannicht
Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰθήρ,
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ θεῶν γενέτωρ,
ἡ δ᾿ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας
παραδεξαμένη τίκτει θνητούς,
τίκτει βοτάνην φῦλά τε θηρῶν,             5
ὅθεν οὐκ ἀδίκως
     μήτηρ πάντων νενόμισται.
χωρεῖ δ᾿ ὀπίσω
τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ᾿ εἰς γαῖαν,
τὰ δ᾿ ἀπ᾿ αἰθερίου βλαστόντα γονῆς       10
εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλθε πόλον·
θνῄσκει δ᾿ οὐδὲν τῶν γιγνομένων,
διακρινόμενον δ᾿ ἄλλο πρὸς ἄλλου
     μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν.

Vitruve 8 praef. 1 Euripides, auditor Anaxagorae, quem philosophum Athenienses scaenicum appellauerunt, aera et terram, eamque e caelestium imbrium conceptionibus inseminatam fetus gentium et omnium animalium in mundo procreauisse, et quae ex ea essent prognata, cum dissoluerentur temporum necessitate coacta, in eandem redire, quaeque de aere nascerentur, item in caeli regiones reuerti neque interitiones recipere et dissolutione mutata in eam recidere, in qua ante fuerant, proprietatem.

Lucrèce 5,795-796
linquitur ut merito maternum nomen adepta
terra sit, e terra quoniam sunt cuncta creata.

Lucrèce 5,821-825
quare etiam atque etiam maternum nomen adepta
terra tenet merito, quoniam genus ipsa creauit
humanum atque animal prope certo tempore fudit
omne quod in magnis bacchatur montibu’ passim,
aeriasque simul uolucres uariantibu’ formis.                                                825

Lucrèce 5,318-323
denique iam tuere hoc circum supraque quod omnem
continet amplexu terram: si procreat ex se
omnia, quod quidam memorant, recipitque perempta,                         320
totum natiuo ac mortali corpore constat;
nam quodcumque alias ex se res auget alitque,
deminui debet, recreari, cum recipit res.

Pacuvius trag. 86-87 R3 = frg. 79.1-2 Schierl
hoc uide, circum supraque quod complexu continet
terram.

Pacuvius trag. 90-92 R3 = frg. 80 Schierl ap. Cic. diu. 1,31
ut ille Pacuuianus, qui in Chryse physicus  inducitur, minime naturam rerum cognosse uideatur : […]
quidquid est hoc, omnia animat, format alit auget creat
sepelit recipitque in sese omnia, omniumque idem est pater,
indidemque eadem aeque oriuntur de integro atque eodem occidunt.

Pacuvius trag. 93 R3 = frg. 81 Schierl
mater est terra, ea parit corpus, animam aether adiugat.

Lucrèce 2,655-660
hic siquis mare Neptunum Cereremque uocare                                            655
constituet fruges et Bacchi nomine abuti
mauolt quam laticis proprium proferre uocamen,
concedamus ut hic terrarum dictitet orbem
esse deum matrem, dum uera re tamen ipse
religione animum turpi contingere parcat.                                                   660

rhet. Her. 4,45 abusio est, quae uerbo simili et propinquo pro certo et proprio abutitur.

Lucrèce 3,221 Bacchi cum flos euanuit
Lucrèce 2,472 Neptuni corpus acerbum 

 

 

 

 

Acte 5 (879-1027)

Le messager et le chœur

{NVNTIVS} periere cuncta, concidit regni status;                                                        ia3
nata atque genitor cinere permixto iacent.                                                                  880
{CHORVS} qua fraude capti? {NVN.} qua solent reges capi:
donis. {CHO.} in illis esse quis potuit dolus?
{NVN.} et ipse miror uixque iam facto malo
potuisse fieri credo. {CHO.} quis cladis modus?
{NVN.} auidus per omnem regiae partem furit                                                           885
ut iussus ignis: iam domus tota occidit,
urbi timetur. {CHO.} unda flammas opprimat.
{NVN.} et hoc in ista clade mirandum accidit:
alit unda flammas, quoque prohibetur magis,
magis ardet ignis; ipsa praesidia occupat.                                                                  890

879-880 cf. Euripide Med. 1125-1126 ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως κόρη | Κρέων θ' ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο « Ils sont morts à l’instant, le jeune princesse et Créon son père, victimes de tes poisons » ; 1220-122 κεῖνται δὲ νεκροὶ παῖς τε καὶ γέρων πατήρ | πέλας, ποθεινὴ δακρύοισι συμφορά « Ils gisent morts, la fille et le vieux père, côte à côte, catastrophe faite à souhait pour les larmes » (trad. L. Méridier)

880 cinere permixto : cf. 147 alto cinere cumulabo domum 

885-890 pour la description de l'incendie cf. Ovide met. 7,394-395 sed postquam Colchis arsit noua nupta uenenis | flagrantemque domum regis mare uidit utrumque ; ibis 601-602 natus ut Althaeae flammis absentibus arsit, | sic tuus ardescat stipitis igne rogus

886 ut iussus codd. : immissus Gronovius, Zwierlein

La brièveté de ce récit contraste avec la longueur de celui du messager d’Euripide (Med. 1136-1230), qui fournit un récit détaillé de la mort de Créuse et de Créon. Sénèque choisit de limiter l’importance de cette partie du mythe (il avait d’ailleurs annoncé la façon dont Créuse serait morte dans l’acte 4 : 817-819 et 833-839) et met au centre de ce final l’infanticide.

Médée

{NVTRIX} effer citatum sede Pelopea gradum,
Medea, praeceps quaslibet terras pete.
{MEDEA} egone ut recedam? si profugissem prius,
ad hoc redirem. nuptias specto nouas.
quid, anime, cessas? sequere felicem impetum.                                                         895
pars ultionis ista, qua gaudes, quota est?
amas adhuc, furiose, si satis est tibi
caelebs Iason. quaere poenarum genus
haut usitatum iamque sic temet para:
fas omne cedat, abeat expulsus pudor;                                                                       900
uindicta leuis est quam ferunt purae manus.
incumbe in iras teque languentem excita
penitusque ueteres pectore ex imo impetus
uiolentus hauri. quidquid admissum est adhuc,
pietas uocetur. hoc age et faxo sciant                                                                         905
quam leuia fuerint quamque uulgaris notae
quae commodaui scelera. prolusit dolor
per ista noster: quid manus poterant rudes
audere magnum, quid puellaris furor?
Medea nunc sum; creuit ingenium malis:                                                                   910
iuuat, iuuat rapuisse fraternum caput,
artus iuuat secuisse et arcano patrem
spoliasse sacro, iuuat in exitium senis
armasse natas. quaere materiam, dolor:
ad omne facinus non rudem dextram afferes.                                                             915

891-892 nutrix A : om. E (i. e. nuntius, cf. Euripides Med. 1122 Μήδεια, φεῦγε φεῦγε) ; cf. 870-872 quando efferet … gressum ?

895 sequere felicem impetum : sur impetus/ὁρμή cf. 157 ; cf. aussi epist. 31,1 sequere illum impetum animi ; cf. aussi Euripide Med. 1242-1243 ἀλλ' εἶ' ὁπλίζου, καρδία· τί μέλλομεν | τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά;  « Allons ! cuirasse-toi, mon cœur ! Que tardons-nous à accomplir le forfait terrible et nécessaire ! ». 

905 et codd. : en corr. Axelson, Zwierlein

910 Medea nunc sum : accomplissement de 171 Medea – fiam 

quo te igitur, ira, mittis, aut quae perfido
intendis hosti tela? nescioquid ferox
decreuit animus intus et nondum sibi
audet fateri. stulta properaui nimis:
ex paelice utinam liberos hostis meus                                                                        920
aliquos haberet – quidquid ex illo tuum est,
Creusa peperit. placuit hoc poenae genus,
meritoque placuit: ultimum agnosco scelus
animo parandum est: liberi quondam mei,
uos pro paternis sceleribus poenas date.                                                                     925

916 perfido : cf. Catulle 64,132-133 : Virgile Aen. 4,305. 366. 421 ; Ovide Her. 12,37

917 nescio quid ferox cf. Ovide Her. 12,212 nescio quid certe mens mea maius agit

923 agnosco E : magno vM

924-925 liberi quondam mei… poenas date : beaucoup plus explicite la formule d'Euripide Med. 792-793 τέκνα γὰρ κατακτενῶ‎ | τἄμ‎’ « car mes enfants, je les tuerai ».

cor pepulit horror, membra torpescunt gelu
pectusque tremuit. ira discessit loco
materque tota coniuge expulsa redit.
egone ut meorum liberum ac prolis meae
fundam cruorem? melius, a, demens furor!                                                                930
incognitum istud facinus ac dirum nefas
a me quoque absit; quod scelus miseri luent?
scelus est Iason genitor et maius scelus
Medea mater – occidant, non sunt mei;
pereant, mei sunt. crimine et culpa carent,                                                                 935
sunt innocentes, fateor: et frater fuit.
quid, anime, titubas? ora quid lacrimae rigant
uariamque nunc huc ira, nunc illuc amor
diducit? anceps aestus incertam rapit;
ut saeua rapidi bella cum uenti gerunt,                                                                       940
utrimque fluctus maria discordes agunt
dubiumque feruet pelagus, haut aliter meum
cor fluctuatur: ira pietatem fugat
iramque pietas – cede pietati, dolor.

930 melius, a, demens furor ! cf. 139 melius, a melius, dolor 

Des deux émotions amor et ira qui avaient été évoquées dans la quatrième ode chorale, la première change d’objet, de Jason aux enfants : elle est ensuite présentée comme pietas (943-944 ).

huc, cara proles, unicum afflictae domus                                                                   945
solamen, huc uos ferte et infusos mihi  
coniungite artus. habeat incolumes pater,
dum et mater habeat – urguet exilium ac fuga:
iam iam meo rapientur auulsi e sinu,
flentes, gementes – osculis pereant patris,                                                                  950
periere matris. rursus increscit dolor
et feruet odium, repetit inuitam manum
antiqua Erinys – ira, qua ducis, sequor.
utinam superbae turba Tantalidos meo
exisset utero bisque septenos parens                                                                           955
natos tulissem! sterilis in poenas fui – 
fratri patrique quod sat est, peperi duos.

953 ira, qua ducis, sequor, cf. Ovide her. 12,209 quo feret ira, sequar. La Médée d’Euripide s'était exprimée de façon plus analytique : Med. 1078-1079 καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά, | θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων « Oui, je sens le forfait que je vais oser ; mais la passion l’emporte sur mes résolutions ». 

957 957 fratri patrique quod sat est, peperi duos peut se comprendre comme une allusion à Absyrtos et Éétès, mais aussi à Absyrtos et à Jason (patri).

Médée serre ses enfants dans ses bras : ce geste se situe bien avant dans la pièce d’Euripide (Med. 1069-1077), mais Sénèque a voulu le charger d’une portée symbolique beaucoup plus forte en le déplaçant juste avant l’infanticide ; il en a repris le détail des baisers (950 osculis / 1071 φίλτατον δέ μοι στόμα « lèvres bien aimées »).

quonam ista tendit turba Furiarum impotens?
quem quaerit aut quo flammeos ictus parat,
aut cui cruentas agmen infernum faces                                                                       960
intentat? ingens anguis excusso sonat
tortus flagello. quem trabe infesta petit
Megaera? cuius umbra dispersis uenit
incerta membris? frater est, poenas petit:
dabimus, sed omnes. fige luminibus faces,                                                                965
lania, perure, pectus en Furiis patet.
discedere a me, frater, ultrices deas
manesque ad imos ire securas iube:
mihi me relinque et utere hac, frater, manu
quae strinxit ensem – uictima manes tuos                                                                  970
placamus ista. quid repens affert sonus?

970-971 uictima manes  tuos placamus ista : pour le lexique religieux cf. aussi 1020 litarem, ainsi qu'Euripide Med. 1054 παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν « assister à mon sacrifice » ; Ovide her. 12,160 inferias umbrae fratris habete mei 

Au moment où l’ira s’impose sur la pietas de Médée, les Furies apparaissent. Dans le De ira, Sénèque compare la colère aux Furies, en évoquant également l’image d’une foule de créatures infernales, ainsi que les caractéristiques traditionnelles des serpents, des flammes et des fouets que l’on trouve dans ces vers :

Sénèque dial. 4 = ira 2,35,5 quales sunt hostium uel ferarum caede madentium aut ad caedem euntium aspectus, qualia poetae inferna monstra finxerunt succincta serpentibus et igneo flatu, quales ad bella excitanda discordiamque in populos diuidendam pacemque lacerandam deae taeterrimae inferum exeunt, talem nobis iram figuremus, flamma lumina ardentia, sibilo mugituque et gemitu et stridore et si qua his inuisior uox est perstrepentem, tela manu utraque quatientem (neque enim illi se tegere curae est), toruam cruentamque et cicatricosam et uerberibus suis liuidam, incessus uesani, offusam multa caligine, incursitantem uastantem fugantemque et omnium odio laborantem, sui maxime, si aliter nocere non possit, terras maria caelum ruere cupientem, infestam pariter inuisamque.

parantur arma meque in exitium petunt.
excelsa nostrae tecta conscendam domus
caede incohata. perge tu mecum comes.
tuum quoque ipsa corpus hinc mecum aueham.                                                         975
nunc hoc age, anime: non in occulto tibi est
perdenda uirtus; approba populo manum.  

Jason et Médée

{IASON} quicumque regum cladibus fidus doles,
concurre, ut ipsam sceleris auctorem horridi
capiamus. huc, huc, fortis armiferi cohors,                                                                 980
conferte tela, uertite ex imo domum.
{MEDEA} iam iam recepi sceptra germanum patrem,
spoliumque Colchi pecudis auratae tenent;
rediere regna, rapta uirginitas redit.
o placida tandem numina, o festum diem,                                                                  985
o nuptialem! uade, perfectum est scelus – 
uindicta nondum: perage, dum faciunt manus.
quid nunc moraris, anime? quid dubitas? potens
iam cecidit ira? paenitet facti, pudet.
quid, misera, feci? misera? paeniteat licet,                                                                 990
feci. uoluptas magna me inuitam subit,
et ecce crescit. derat hoc unum mihi,
spectator iste. nil adhuc facti reor:
quidquid sine isto fecimus sceleris perit.
{IA.} en ipsa tecti parte praecipiti imminet.                                                               995
huc rapiat ignes aliquis, ut flammis cadat
suis perusta. {ME.} congere extremum tuis
natis, Iason, funus ac tumulum strue:
coniunx socerque iusta iam functis habent
a me sepulti; gnatus hic fatum tulit,                                                                            1000
hic te uidente dabitur exitio pari.
{IA.} per numen omne perque communes fugas
torosque, quos non nostra uiolauit fides,  
iam parce nato. si quod est crimen, meum est:
me dedo morti; noxium macta caput.                                                                         1005
{ME.} hac qua recusas, qua doles, ferrum exigam.
i nunc, superbe, uirginum thalamos pete,
relinque matres. {IA.} unus est poenae satis.
{ME.} si posset una caede satiari manus,
nullam petisset. ut duos perimam, tamen                                                                   1010
nimium est dolori numerus angustus meo.
in matre si quod pignus etiamnunc latet,
scrutabor ense uiscera et ferro extraham.
{IA.} iam perage coeptum facinus, haut ultra precor,
moramque saltem supplicis dona meis.                                                                      1015
{ME.} perfruere lento scelere, ne propera, dolor:
meus dies est; tempore accepto utimur.
{IA.} infesta, memet perime. {ME.} misereri iubes. – 
bene est, peractum est. plura non habui, dolor,
quae tibi litarem. lumina huc tumida alleua,                                                              1020
ingrate Iason. coniugem agnoscis tuam?
sic fugere soleo. patuit in caelum uia:
squamosa gemini colla serpentes iugo
summissa praebent. recipe iam gnatos, parens;
ego inter auras aliti curru uehar.                                                                                 1025
{IA.} per alta uade spatia sublimi aetheris,
testare nullos esse, qua ueheris, deos.  

982 le principal modèle d’effacement du passé, également fondé sur la geminatio de iam, est Virgile ecl. 4,6 iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, | iam…, cf. 984 rediere regna, rapta uirginitas redit

989 paenitet facti, pudet : cf. Ovide her. 12,209 facti fortasse pigebit

1012 pignus et 1013 uiscera reprennent des images déjà employées par Médée : cf. 40 per uiscera ipsa et 145 arto pignore astrictam fidem ; pour l'idée d'avortement cf. aussi Ovide am. 2,14,27 uestra quid effoditis subiectis uiscera telis ?, qui deux vers plus loin apporte l’exemple de Médée (29 Colchida respersam puerorum sanguine). 

1021 ingrate Iason : cf. 465 ingratum caput

1022 sic fugere soleo : cf. 449 pro te solebam fugere ; patuit in caelum uia (1022) montre que Médée ne se dirige pas à Athènes, comme chez Euripide (Med. 1384-1385 αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως, | Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῶι Πανδίονος.  « Pour moi, je vais sur la terre d’Érechthée partager la demeure d’Égée, fils de Pandion »)
1025 ego inter auras aliti curru uehar correspond à l’accomplissement de la requête du prologue : 32 da, da per auras curribus patriis uehi.

1026 sublimi E : sublime corr. Bothe, Zwierlein

1027 deos reprend le di du premier vers de la pièce, et réalise une parfaite structure en anneau

À la vue de Jason (992 ecce ; 993 spectator iste ; 1001 te uidente), le toit de la maison de Médée devient un théâtre dans le théâtre. Médée renverse sadiquement la situation d’Euripide, où Jason demande inutilement à pouvoir donner une sépulture à ses fils (Med. 1377 θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες « Laisse-moi enterrer ces morts et les pleurer ») ; ici elle lui ordonne : funus ac tumulum strue (998). Par un seul hémistiche (1008b unus est poenae satis), Jason demande à Médée de s’arrêter après avoir tué un de ses deux fils, mais Médée ne considère pas ce meurtre comme suffisant à rassasier sa colère (1008b satis, repris par 1009 satiari). Jason demande alors qu’au moins il n’y ait plus d’attente, en renversant inconsciemment la requête que Médée avait adressée à Créon (1015 precor | moramque saltem supplicîs dona meis cf. 288 precor, breuem largire fugienti moram). Même cette possibilité lui est niée : s’étant désormais dissociée de toute fonction maternelle (1012-1013), Médée exploite tout le temps qui lui a été accordé (1017 meus dies est : cf. 295, 399, 421, 423, 749, 877, 985), accomplit le dernier sacrifice et renvoie les cadavres au seul parent qui reste (1024 recipe iam gnatos, parens), avant de prendre la fuite dans le ciel sur un char conduit par des serpents ailés.  Chez Eudipide, en revanche, Médée prenait les corps de ses fils avec elle pour les porter dans le temple d’Héra Acraea, et ne permettait pas à Jason de les toucher (Med. 1378-1414).

Acte 3: Médée et Jason (431-578)

L’échange entre Jason et Médée est scindé en deux scènes chez Euripide (Med. 446-626 et 866-975) ; chez Sénèque, Médée et Jason ne se rencontreront plus jusqu’à la fin de la pièce.

L’aparté de Jason

[IASON] o dura fata semper et sortem asperam,                                                     an3
cum saeuit et cum parcit ex aequo malam
remedia quotiens inuenit nobis deus
periculis peiora: si uellem fidem
praestare meritis coniugis, leto fuit                                                                        435
caput offerendum; si mori nollem, fide
misero carendum. non timor uicit fidem,
sed trepida pietas: quippe sequeretur necem
proles parentum. sancta si caelum incolis
Iustitia, numen inuoco ac testor tuum:                                                                   440
nati patrem uicere. quin ipsam quoque,
etsi ferox est corde nec patiens iugi,  
consulere natis malle quam thalamis reor.
constituit animus precibus iratam aggredi – 
atque ecce, uiso memet exiluit, furit,                                                                     445
fert odia prae se: totus in uultu est dolor.

Aparté de Jason, fondé sur le conflit entre fides et pietas, cette dernirère étant déterminante (cf. aussi infra, v. 545). Le public sait qu’il n’est pas vrai que Médée «préfère le sort de ses enfants à son mariage» (v. 443); d’ailleurs, selon le droit romain, une fois le mariage terminé, les fils, qui appartenaient à la famille du père, étaient séparés de leur mère ; perdre son époux correspondait alors à perdre aussi ses enfants. À la fin, Jason croise le regard de Médée (v. 445-446) : l’expression totus in uultu est dolor révèle la même attention à la phénoménologie des passions que l’on avait déjà dans l’échange avec la nourrice (v. 382-396).

Le discours de Médée

[MEDEA] fugimus, Iason, fugimus – hoc non est nouum,
mutare sedes; causa fugiendi noua est:
pro te solebam fugere – discedo, exeo,
penatibus profugere quam cogis tuis.                                                                     450
ad quos remittis? Phasin et Colchos petam
patriumque regnum quaeque fraternus cruor
perfudit arua? quas peti terras iubes?
quae maria monstras? Pontici fauces freti
per quas reuexi nobilem regum manum                                                                 455
adulterum secuta per Symplegadas?
paruamne Iolcon, Thessala an Tempe petam?
quascumque aperui tibi uias, clausi mihi – 
quo me remittis? exuli exilium imperas
nec das. eatur. regius iussit gener:                                                                         460

Pour le topos de l’impossibilité de trouver un lieu sûr et de rentrer en Colchide, cf.
Euripide Med. 502-505 (premier dialogue entre Médée et Jason)
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους,
 οὓς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην;
 ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ’ ἂν οὖν
δέξαιντό μ’ οἴκοις ὦν πατέρα κατέκτανον.
« Aujourd’hui, où tourner mes pas ? Est-ce vers la demeure paternelle, que j’ai trahie, ainsi que ma patrie, pour te suivre ? ou vers les malheureuses filles de Pélias ? Le bel accueil qu’elles me feraient à leur foyer, elles dont j’ai tué le père ! » (trad. L. Méridier)

Pour la postérité à Rome de cette forme de διαλογισμός dans le cadre de l’actio oratoire (à partir de l’exemple de la Médée d’Ennius), cf.

 • Cicéron de orat. 3,217 aliud [ uocis genus] miseratio ac maeror, flexibile, plenum, interruptum, flebili uoce [Ennius TRF3231-232 = scen. 217-218 Jocelyn]:

      quo nunc me uortam? quod iter incipiam ingredi?
      domum paternamne? anne ad Peliae filias?

 • Cicéron de orat. 3,214 quid fuit in Graccho, quem tu melius, Catule, meministi, quod me puero tanto opere ferretur? «quo me miser conferam? quo uertam? in Capitoliumne? at fratris sanguine madet. an domum? matremne ut miseram lamentantem uideam et abiectam?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121] quae sic ab illo esse acta constabat oculis, uoce, gestu, inimici ut lacrimas tenere non possent.

 • Quintilien 11,3,115-116 …Gracchanum illud: «quo me miser conferam? in Capitolium? ad fratris sanguinem? an domum?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121]. (116.) plus enim adfectus in his iunctae exhibent manus, in rebus paruis mitibus tristibus breues, magnis laetis atrocibus exertiores.

 

nihil recuso. dira supplicia ingere:
merui. cruentis paelicem poenis premat
regalis ira, uinculis oneret manus
clausamque saxo noctis aeternae obruat:
minora meritis patiar – ingratum caput,                                                                 465
reuoluat animus igneos tauri halitus
interque saeuos gentis indomitae metus
armifero in aruo flammeum Aeetae pecus,  
hostisque subiti tela, cum iussu meo
terrigena miles mutua caede occidit;                                                                      470
adice expetita spolia Phrixei arietis
somnoque iussum lumina ignoto dare
insomne monstrum, traditum fratrem neci
et scelere in uno non semel factum scelus,
ausasque natas fraude deceptas mea                                                                       475
secare membra non reuicturi senis;
aliena quaerens regna, deserui mea.

Pour le topos des mérites cf.

Euripide Med. 476-482 (premier dialogue entre Médée et Jason)
ἔσωσά σ’, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι
ταὐτὸν συνεισέβησαν Ἀργῶιον σκάφος,
πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην
ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην·
δράκοντά θ’, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρος
σπείραις ἔσωιζε πολυπλόκοις ἄυπνος ὤν,
κτείνασ’ ἀνέσχον σοι φάος σωτήριον.
« Je t’ai sauvé, comme le savent ceux des Grecs qui avec toi s’embarquèrent sur la nef Argo, quand on t’envoya diriger sous le joug les taureaux au souffle de feu, et ensemencer le champ de mort ; et le dragon qui, entourant la toison d’or de ses anneaux aux multiples replis, la gardait, inaccessible au sommeil, c’est le tuant que j’ai fait surgir pour toi la lumière du salut. » (trad. L. Méridier)

Pour les modèles romains, cf. en particulier :

 • 466 igneos… halitus, cf. Ov. met. 7,115-116 ignes… anhelatos
 • 470 terrigena miles mutua cede occidit, cf. Ov.  met. 7,141 terrigenae pereunt per mutua uulnera fratres
 • cf. aussi trag. inc. 172-173 Ribbeck3 = TrRF I adesp. 136 (= Enn. scaen. 274-275 V.2, cf. p. 350 J.) ap. Char. 372,21-24 Barwick : non <com>memoro quod draconis saeui sopiui impetum, | non quod domui uim taurorum et segetis armatae manus.

 

per spes tuorum liberum et certum larem,
per uicta monstra, per manus, pro te quibus
numquam peperci, perque praeteritos metus,                                                        480
per caelum et undas, coniugi testes mei,
miserere, redde supplici felix uicem.
ex opibus illis, quas procul raptas Scythae
usque a perustis Indiae populis agunt,
quas quia referta uix domus gazas capit,                                                               485
ornamus auro nemora, nil exul tuli
nisi fratris artus: hos quoque impendi tibi;
tibi patria cessit, tibi pater frater pudor – 
hac dote nupsi. redde fugienti sua.

Pour l’image de la dot de Médée cf.
Ovide Her. 12,199-203
dos ubi sit, quaeris? campo numerauimus illo
qui tibi laturo uellus arandus erat.
aureus ille aries uillo spectabilis alto
dos mea, quam, dicam si tibi “redde!” neges,
dos mea tu sospes; dos est mea Graia iuuentus.

L’échange entre Médée et Jason

[IA.] perimere cum te uellet infestus Creo,                                                            490
lacrimis meis euictus exilium dedit.

Pour cette référence, cf. v. 183-184.


[ME.] poenam putabam: munus, ut uideo, est fuga.
[IA.] dum licet abire, profuge teque hinc eripe:
grauis ira regum est semper. [ME.] hoc suades mihi,
praestas Creusae: paelicem inuisam amoues.                                                        495
[IA.] Medea amores obicit? [ME.] et caedem et dolos.
[IA.] obicere crimen quod potes tandem mihi?  
[ME.] quodcumque feci. [IA.] restat hoc unum insuper,
tuis ut etiam sceleribus fiam nocens.
[ME.] tua illa, tua sunt illa: cui prodest scelus,                                                      500
is fecit – omnes coniugem infamem arguant,
solus tuere, solus insontem uoca:
tibi innocens sit quisquis est pro te nocens.

Pour le recours au langage de la responsabilité juridique cf.
Ovide her. 12,131-132
ut culpent alii, tibi me laudare necesse est,
pro quo sum totiens esse coacta nocens.


[IA.] ingrata uita est cuius acceptae pudet.
[ME.] retinenda non est cuius acceptae pudet.                                                       505

505. Pour cette sorte de sententia philosophique, cf. par exemple Sénèque epist. 70,6 bene autem mori est effugere male uiuendi periculum.

[IA.] quin potius ira concitum pectus doma,
placare natis. [ME.] abdico eiuro abnuo – 
meis Creusa liberis fratres dabit? [IA.] regina natis exulum, afflictis potens.
[ME.] ne ueniat umquam tam malus miseris dies,                                                 510
qui prole foeda misceat prolem inclitam,
Phoebi nepotes Sisyphi nepotibus.

Médée proclame la supériorité de son lignage. Pour la possibilité que ses fils soient mélangés à ceux de Créuse, cf., dans la perspective de Jason:
Euripide Med. 562-565 (premier dialogue entre Médée et Jason)
(ἀλλ’ ὡς…) παῖδας δὲ θρέψαιμ’ ἀξίως δόμων ἐμῶν
σπείρας τ’ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις
ἐς ταὐτὸ θείην καὶ ξυναρτήσας γένος
εὐδαιμονοίην.
«(Je voulais) procurer à mes fils une éducation digne de ma maison, et donnant des frères aux enfants nés de toi, les mettre sur le même pied, et, par l’union de ma race, fonder mon bonheur. » (trad. L. Méridier)

[IA.] quid, misera, meque teque in exitium trahis?
abscede, quaeso. [ME.] supplicem audiuit Creo.
[IA.] quid facere possim, loquere. [ME.] pro me uel scelus.                                  515
[IA.] hinc rex et illinc – [ME.] est et his maior metus
Medea. nos †confligere. certemus sine,
sit pretium Iason.

518. renversement de la perspective du chœur qui avait considérée Médée comme pretium (v. 361).

                                     [IA.] Cedo defessus malis.
et ipsa casus saepe iam expertos time.
[ME.] Fortuna semper omnis infra me stetit.                                                         520

Pour cette sorte de sententia philosophique, cf. par exemple Sénèque uit. beat. 5,3 quid enim supra eum potest esse qui supra fortunam est ? ; epist. 71,30 sapiens quidem uincit uirtute fortunam

[IA.] Acastus instat. [ME.] propior est hostis Creo:
utrumque profuge. non ut in socerum manus
armes nec ut te caede cognata inquines
Medea cogit: innocens mecum fuge.
[IA.] et quis resistet, gemina si bella ingruant,                                                       525
Creo atque Acastus arma si iungant sua?  
[ME.] his adice Colchos, adice et Aeeten ducem,
Scythas Pelasgis iunge: demersos dabo.
[IA.] alta extimesco sceptra. [ME.] ne cupias uide.
[IA.] suspecta ne sint, longa colloquia amputa.                                                      530
[ME.] nunc summe toto Iuppiter caelo tona,
intende dextram, uindices flammas para
omnemque ruptis nubibus mundum quate.
nec deligenti tela librentur manu
uel me uel istum: quisquis e nobis cadet                                                                535
nocens peribit, non potest in nos tuum
errare fulmen. [IA.] sana meditari incipe
et placida fare. si quod ex soceri domo
potest fugam leuare solamen, pete.

Pour l’offre d’assistance matérielle cf.
Euripide Med. 610-615 (premier dialogue entre Médée et Jason)
ἀλλ’, εἴ τι βούληι παισὶν ἢ σαυτῆι φυγῆς
προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν,
λέγ’· ὡς ἕτοιμος ἀφθόνωι δοῦναι χερὶ
ξένοις τε πέμπειν σύμβολ’, οἳ δράσουσί σ’ εὖ.
«Si tu veux, pour les enfants ou ton propre exil, recevoir de mon bien quelque assistance, parle: je suis prêt à te donner d’une main libérale, et à envoyer des signes de reconnaissance à mes hôtes, qui te traiteront bien. » (trad. L. Méridier)
Sénèque insiste sur le fait que Jason dépend de Créon (ex soceri domo plutôt que χρημάτων ἐμῶν).

[ME.] contemnere animus regias, ut scis, opes                                                      540
potest soletque; liberos tantum fugae
habere comites liceat, in quorum sinu
lacrimas profundam. te noui gnati manent.

Pour le refus de Médée cf.
Euripide Med. 616-618 (premier dialogue entre Médée et Jason)
οὔτ’ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ’ ἂν
οὔτ’ ἄν τι δεξαίμεσθα, μηδ’ ἡμῖν δίδου·
κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ’ ὄνησιν οὐκ ἔχει.
«De tes hôtes, je n’userai point, et je ne veux rien recevoir. Garde tes dons; aux pésents d’un pervers il n’est point de profit.» (trad. L. Médirider)
Chez Sénèque Médée formule son refus par une expression qui rappelle l’éthique stoïcienne et demande que ses fils la suivent: dans son dialogue avec Créon, elle semblait en revanche satisfaite de la proposition de Créon de garder les enfants de Médée avec lui (v. 282-290).

[IA.] parere precibus cupere me fateor tuis;
pietas uetat: namque istud ut possim pati,                                                             545
non ipse memet cogat et rex et socer.
haec causa uitae est, hoc perusti pectoris
curis leuamen. spiritu citius queam
carere, membris, luce.

Jason qualifie ses fils de curis leuamen (548), alors que dans les Héroïdes d’Ovide, c’était encore Médée à être qualifiée ainsi: her. 12,77 per mala nostra precor, quorum potes esse leuamen. C’est cette déclaration qui suggère à Médée une stratégie de vengeance, dans un aparté crucial (549-550):

                                                        [ME.] sic natos amat?
bene est, tenetur, uulneri patuit locus. –                                                                 550
suprema certe liceat abeuntem loqui
mandata, liceat ultimum amplexum dare:
gratum est. et illud uoce iam extrema peto,
ne, si qua noster dubius effudit dolor,
maneant in animo uerba: melioris tibi                                                                   555
memoria nostri sedeat; haec irae data
oblitterentur. [IA.] omnia ex animo expuli  
precorque et ipse, feruidam ut mentem regas
placideque tractes: miserias lenit quies.

Pour la fausse soumission de Médée, cf.
Euripide Med. 869-973 (second dialogue entre Médée et Jason)
Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων
συγγνώμον’ εἶναι· τὰς δ’ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν
εἰκός σ’, ἐπεὶ νῶιν πόλλ’ ὑπείργασται φίλα.
ἐγὼ δ’ ἐμαυτῆι διὰ λόγων ἀφικόμην
κἀλοιδόρησα…
« Jason, je te prie de me pardonner mon langage passé ; à mes moments d’humeur tu dois être indulgent, après toutes les marques d’amour que nous nous sommes données. Pour moi je me suis raisonnée, et me suis fait des reproches… » (trad. L. Méridier)

Médée et la nourrice

À la différence de l’acte II, où Médée et la nourrice sortaient en même temps que Créon, ici, après la sortie de Jason, Médée reste encore un peu avec la nourrice pour lui dévoiler son plan, pour l’instant limité à Créuse (à la différence d’Euripide Med. 774-799, où figure aussi l’annonce du meurtre des enfants):

[ME.] discessit. itane est? uadis oblitus mei                                                           560
et tot meorum facinorum? excidimus tibi?
numquam excidemus. hoc age, omnis aduoca
uires et artes. fructus est scelerum tibi
nullum scelus putare. uix fraudi est locus:
timemur. hac aggredere, qua nemo potest                                                              565
quicquam timere. perge, nunc aude, incipe
quidquid potest Medea, quidquid non potest.
tu, fida nutrix, socia maeroris mei
uariique casus, misera consilia adiuua.
est palla nobis, munus aetheriae domus                                                                 570
decusque regni, pignus Aeetae datum
a Sole generis, est et auro textili
monile fulgens quodque gemmarum nitor
distinguit aurum, quo solent cingi comae.
haec nostra nati dona nubenti ferant,                                                                     575
sed ante diris inlita ac tincta artibus.
uocetur Hecate. sacra letifica appara:
statuantur arae, flamma iam tectis sonet.

560-562 pour ce langage caractéristique des héroïnes abandonnées, cf. notamment Catulle 64,208 oblito… pectore (ainsi que immemor : 123, 135, 248) ; Ovide her. 12,71 exciderunt mecum loca
568. cf. Ennius Med. 237Jocelyn antiqua erilis fida custos corporis

 

Acte 1 (1-55)

                                                                                                                    [ia³]
di coniugales tuque genialis tori,
Lucina, custos quaeque domituram freta
Tiphyn nouam frenare docuisti ratem,
et tu, profundi saeue dominator maris,
clarumque Titan diuidens orbi diem,                                              5
tacitisque praebens conscium sacris iubar
Hecate triformis, quosque iurauit mihi
deos Iason, quosque Medeae magis
fas est precari: noctis aeternae chaos,
auersa superis regna manesque impios                                           10
dominumque regni tristis et dominam fide
meliore raptam, uoce non fausta precor.


nunc, nunc adeste sceleris ultrices deae,
crinem solutis squalidae serpentibus,
atram cruentis manibus amplexae facem,                                      15
adeste, thalamis horridae quondam meis
quales stetistis: coniugi letum nouae
letumque socero et regiae stirpi date.
num peius aliquid? quod precer sponso malum?
uiuat; per urbes erret ignotas egens                                                20
exul pauens inuisus incerti laris,
iam notus hospes limen alienum expetat;
me coniugem opto, quoque non aliud queam
peius precari, liberos similes patri
similesque matri – parta iam, parta ultio est:                                 25

21 Cf. Accius Med. 415 Ribbeck3 = 492 Dangel exul inter hostis exspes expers desertus uagus 

peperi. Querelas uerbaque in cassum sero?  
non ibo in hostes? manibus excutiam faces
caeloque lucem – spectat hoc nostri sator
Sol generis, et spectatur, et curru insidens
per solita puri spatia decurrit poli?                                                 30
non redit in ortus et remetitur diem?
da, da per auras curribus patriis uehi,
committe habenas, genitor, et flagrantibus
ignifera loris tribue moderari iuga:
gemino Corinthos litori opponens moras                                       35
cremata flammis maria committat duo.

27 Cf. Ovide her. 12,155-156 ire animus mediae suadebat in agmina turbae, | sertaque compositis demere rapta comis 
28-31 Cf. Sénèque Phaedr. 677-679 tuque, sidereum caput, | radiate Titan, tu nefas stirpis tuae | speculare? lucem merge et in tenebras fuge

hoc restat unum, pronubam thalamo feram
ut ipsa pinum postque sacrificas preces
caedam dicatis uictimas altaribus.
per uiscera ipsa quaere supplicio uiam,                                          40
si uiuis, anime, si quid antiqui tibi
remanet uigoris; pelle femineos metus
et inhospitalem Caucasum mente indue.
quodcumque uidit Phasis aut Pontus nefas,
uidebit Isthmos. effera ignota horrida,                                           45
tremenda caelo pariter ac terris mala
mens intus agitat: uulnera et caedem et uagum
funus per artus – leuia memoraui nimis:
haec uirgo feci; grauior exurgat dolor:
maiora iam me scelera post partus decent.                                     50
accingere ira teque in exitium para
furore toto. paria narrentur tua
repudia thalamis: quo uirum linques modo?
hoc quo secuta es. rumpe iam segnes moras:
quae scelere parta est, scelere linquenda est domus.                      55  

41 Cf. Pacuvius, Periboea  284-286 Ribbeck3 = frg. 211 Schierl consternare, anime, ex pectore aude euoluere | consilium subito, mens, quod enatumst modo, | qui pacto inimicis mortem et huic uitam offeras 
50 Cf. Ovide her. 12, nescioquid certe mens mea maius agit
51 Cf. Sénèque ira 2,3,5 concitatio animi ad ultionem uoluntate et iudicio pergentis
54 Cf. Virgile georg. 3,42-43 segnis | rumpe moras; Ovide her. 12,47-48 accingere et omnem | pelle moram

Euripide Med. 1-8
εἴθὤφελ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος
Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας,
μηδ’ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε
τμηθεῖσα πεύκη, μηδ’ ἐρετμῶσαι χέρας
ἀνδρῶν ἀριστέων οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος                                          5
Πελίαι μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν’ ἐμὴ
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ’ Ἰωλκίας
ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ’ Ἰάσονος.

Ennius Medea exul 205-213 Ribbeck3 = 208-216 Jocelyn ap. rhet. Her. 2,34
utinam ne in nemore Pelio securibus
caesa accidisset abiegna ad terram trabes,
neue inde nauis inchoandi exordium                                                  210
cepisset, quae nunc nominatur nomine
Argo, quia Argiui in ea delecti uiri
uecti petebant pellem inauratam arietis
Colchis, imperio regis Peliae, per dolum.
nam numquam era errans mea domo efferret pedem             215
Medea animo aegro amore saeuo saucia.

 

La colère «tragique» de Vénus (met. 5,28-30)

(5,28,1.) interim, dum Psyche quaesitioni Cupidinis intenta populos circumibat, at ille uulnere lucernae dolens in ipso thalamo matris iacens ingemebat. (2.) tunc auis peralba illa gauia quae super fluctus marinos pinnis natat demergit sese propere ad Oceani profundum gremium. (3.) ibi commodum Venerem lauantem natantemque propter assistens indicat adustum filium eius graui uulneris dolore maerentem dubium salutis iacere, (4.) iamque per cunctorum ora populorum rumoribus conuiciisque uariis omnem Veneris familiam male audire, quod ille quidem montano scortatu tu uero marino natatu secesseritis, (5.) ac per hoc non uoluptas ulla non gratia non lepos, sed incompta et agrestia et horrida cuncta sint, non nuptiae coniugales non amicitiae sociales non liberum caritates, sed enormis colluuies et squalentium foederum insuaue fastidium. (6.) haec illa uerbosa et satis curiosa auis in auribus Veneris fili lacerans existimationem ganniebat. at Venus irata solidum exclamat repente: (7.) “ergo iam ille bonus filius meus habet amicam aliquam? prome agedum, quae sola mihi seruis amanter, nomen eius quae puerum ingenuum et inuestem sollicitauit,
siue illa de Nympharum populo
seu de Horarum numero
seu de Musarum choro
uel de mearum Gratiarum ministerio”.
(8.) nec loquax illa conticuit auis, sed: “nescio, – inquit – domina: puto puellam, si probe memini, Psyches nomine dicitur, efflicte cupere”. (9.) tunc indignata Venus exclamauit uel maxime: “Psychen ille meae formae succubam mei nominis aemulam uere diligit? nimirum illud incrementum lenam me putauit cuius monstratu puellam illam cognosceret”.

5,28,2 cf. J. André (Les noms d'oiseaux en latin, Paris 1967, 84-85): «gauia, -ae, f.: Depuis Pline. Ne se rencontre par en poésie; passé en roman: it. gavia, gavina, a. prov. gavan, prov. gabian, port. gaivão, esp. gavia. […] La mouette et le goéland plongent mal et s'abattent surtout à marée basse sur les plages et les vasières. Mais la peralba gauia d'Apulée, Met. 5,28,2, plonge profondément dans la mer […] et ne peut donc être qu'une sterne».

5,28,9 mei nominis aemulam: cf. 4,29,4 Venersi absentis nomen propitiatur

(29,1.) haec quiritans properiter emergit e mari suumque protinus aureum thalamum petit et reperto, sicut audierat, aegroto puero iam inde a foribus quam maxime boans:

[menaces]
(2.) “honesta – inquit – haec et natalibus nostris bonaeque tuae frugi congruentia, ut primum quidem tuae parentis immo dominae praecepta calcares, nec sordidis amoribus inimicam meam cruciares, (3.) uerum etiam hoc aetatis puer tuis licentiosis et immaturis iungeres amplexibus, ut ego nurum scilicet tolerarem inimicam.

[reproches]
(4.) sed utique praesumis nugo et corruptor et inamabilis te solum generosum nec me iam per aetatem posse concipere. (5.) uelim ergo scias multo te meliorem filium alium genituram, immo ut contumeliam magis sentias aliquem de meis adoptaturam uernulis, eique donaturam istas pinnas et flammas et arcum et ipsas sagittas et omnem meam supellectilem, quam tibi non ad hos usus dederam: (6.) nec enim de patris tui bonis ad instructionem istam quicquam concessum est.

[menaces]
(30,1.) sed male prima pueritia inductus es et acutas manus habes et maiores tuos irreuerenter pulsasti totiens et ipsam matrem tuam, me inquam ipsam, parricida denudas cotidie et percussisti saepius et quasi uiduam utique contemnis nec uitricum tuum fortissimum illum maximumque bellatorem metuis. (2.) quidni? cui saepius in angorem mei paelicatus puellas propinare consuesti.

[reproches]
sed iam faxo te lusus huius paeniteat et sentias acidas et amaras istas nuptias.

[διαλογισμός]
(3.) sed nunc inrisui habita quid agam? quo me conferam? quibus modis stelionem istum cohibeam? petamne auxilium ab inimica mea Sobrietate, quam propter huius ipsius luxuriam offendi saepius? (4.) a{u}t rusticae squalentisque feminae conloquium prorsus {adhibendum est} horresco. nec tamen uindictae solacium undeunde spernendum est.

(5.) illa mihi prorsus adhibenda est nec ulla alia, quae castiget asperrime nugonem istum, pharetram explicet et sagittas dearmet, arcum enodet, taedam deflammet, immo et ipsum corpus eius acrioribus remediis coerceat. (6.) tunc iniuriae meae lita{ta}tum crediderim cum eius comas quas istis manibus meis subinde aureo nitore perstrinxi deraserit, pinnas quas meo gremio nectarei fontis infeci praetotonderit”.

30,1 acutas manus cf. ὀξύχειρ

(31,1.) sic effata foras sese proripit infesta et stomachata biles Venerias. sed eam protinus Ceres et Iuno continantur uisamque uultu tumido quaesiere cur truci supercilio tantam uenustatem micantium oculorum coerceret.

Le διαλογισμός de Vénus et l’actio tragique

Euripide Med. 502-505
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους,
οὓς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην;
ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ’ ἂν οὖν
δέξαιντό μ’ οἴκοις ὦν πατέρα κατέκτανον.

[Longin] subl. 15,3  ἔστι μὲν οὖν φιλοπονώτατος ὁ Εὐριπίδης δύο ταυτὶ πάθη, μανίας τε καὶ ἔρωτας, ἐκτραγῳδῆσαι.

Cicéron de orat. 3,214 quid fuit in Graccho, quem tu melius, Catule, meministi, quod me puero tanto opere ferretur? «quo me miser conferam? quo uertam? in Capitoliumne? at fratris sanguine madet. an domum? matremne ut miseram lamentantem uideam et abiectam?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121] quae sic ab illo esse acta constabat oculis, uoce, gestu, inimici ut lacrimas tenere non possent.

Cicéron de orat. 3,217 aliud [sc. uocis genus] miseratio ac maeror, flexibile, plenum, interruptum, flebili uoce [Ennius TRF3231-232 = scen. 217-218 Jocelyn]:
quo nunc me uortam? quod iter incipiam ingredi?
domum paternamne? anne ad Peliae filias?

Cicéron orat. 86 accedit actio non tragica nec scaenae sed modica iactatione corporis, uoltu tamen multa conficiens; non hoc quo dicuntur os ducere, sed illo quo significant ingenue quo sensu quidque pronuntient.

Quintilien inst. 11,3,115-116 …Gracchanum illud: «quo me miser conferam? in Capitolium? ad fratris sanguinem? an domum?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121]. (116.) plus enim adfectus in his iunctae exhibent manus, in rebus paruis mitibus tristibus breues, magnis laetis atrocibus exertiores.

Quintilien inst. 6,3,29 oratori minime conuenit distortus uultus gestusque, quae in mimis rideri solent.

La voix de Vénus et les cris des animaux

Suétone prat. frg. x (Liber de naturis rerum) p. 247,5-254,2 Reifferscheid
leonum est fremere uel rugire. tigridum rancare. pardorum felire. pantherarum caurire. ursorum uncare uel saeuire. aprorum frendere. lyncum urcare. luporum ululare. serpentium sibilare. onagrorum mugilare. ceruorum rugire. boum mugire. equorum hinnire. asinorum rudere uel oncare. porcorum grunnire. uerris quiritare. arietum blatterare. ouium balare. hircorum miccire. haedorum bebare. canum latrare seu baubari. uulpium gannire. catulorum glattire. leporum uagire. mustelarum drindrare. murium mintrire uel pipitare. soricum desticare. elephantum barrire. ranarum coaxare. coruorum crocitare. aquilarum clangere. accipitrum plipiare. uulturum pulpare. miluorum lupire uel lugere. olorum drensare. gruum gruere. ciconiarum crotolare. anserum gliccire uel sclingere. anatum tetrissitare. pauonum paupulare. <gallorum cucurrire uel cantare.> graculorum fringulire. noctuarum cuccubire. cuculorum cuculare. merulorum frendere uel zinziare. turdorum trucilare uel soccitare. sturnorum passitare. hirundinum fintinnire uel minurrire – dicunt tamen quod minurrire est omnium minutissimarum auicularum – gallinae crispire. passerum titiare. apum bombire uel bombilare. cicadarum fritinnire.

Nonius p. 79,5-6 Mercier = 110 Lindsay: bount dictum a boum mugitibus. Pacuuius Medo :
« clamore et sonitu colles resonantes bount » [TRF3 223 = trag. 170 Schierl].

Apulée flor. 17,8 tragoedi adeo ni cottidie proclament, claritudo arteriis obsolescit; igitur identidem boando purgant rauim.

Her. 3,12,22 acuta exclamatio uocem uolnerat; eadem laedit auditorem: habet enim quiddam inliberale et ad muliebrem potius uociferationem quam ad uirilem dignitatem in dicendo adcommodatum.

Her. 3,14,24 sermo cum est in dignitate, plenis faucibus quam sedatissuma et depressissuma uoce uti conveniet; ita tamen, ut ne ab oratoria consuetudine ad tragicam transeamus.

Aristophane ran. 822-825
φρίξας δ’ αὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν,
δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων, βρυχώμενος ἥσει
ῥήματα γομφοπαγῆ, πινακηδὸν ἀποσπῶν
γηγενεῖ φυσήματι.

Apulée apol. 12,2 …uulgariam [sc. Venerem], quae sit percita populari amore, non modo humanis animis, uerum etiam pecuinis et ferinis ad libidinem imperitare ui immodica trucique perculsorum animalium serua corpora complexu uincientem.

La phénoménologie de la colère

Sénèque Med. 380-396
alumna, celerem quo rapis tectis pedem?
resiste et iras comprime ac retine impetum.
incerta qualis entheos gressus tulit
cum iam recepto maenas insanit deo
Pindi niualis uertice aut Nysae iugis,
talis recursat huc et huc motu effero,                                         385
furoris ore signa lymphati gerens.
flammata facies, spiritum ex alto citat,
proclamat, oculos uberi fletu rigat,
renidet: omnis specimen affectus capit.
haeret: minatur aestuat queritur gemit.                                      390
quo pondus animi uerget? ubi ponet minas?
ubi se iste fluctus franget? exundat furor.
non facile secum uersat aut medium scelus;
se uincet: irae nouimus ueteris notas.
magnum aliquid instat, efferum immane impium:                     395
uultum Furoris cerno. di fallant metum!

Sénèque dial. 3 (de ira) 1,3 furentium certa indicia sunt audax et minax uultus, tristis frons, torua facies, citatus gradus, inquietae manus, color uersus, crebra et uehementius acta suspiria.

Sénèque dial. 3 (de ira) 1,5-6 non uides ut omnium animalium, simul ad nocendum insurrexerunt, praecurrant notae ac tota corpora solitum quietumque egrediantur habitum et feritatem suam exasperent? (6.) spumant apris ora, dentes acuuntur adtritu, taurorum cornua iactantur in uacuum et harena pulsu pedum spargitur, leones fremunt, inflantur inritatis colla serpentibus, rabidarum canum tristis aspectus est : nullum est animal tam horrendum tam perniciosumque natura ut non appareat in illo, simul ira inuasit, nouae feritatis accessio.

Cf. Keulen W. (2000), « L’immagine evocata dal testo. La rappresentazione drammatica della Venere apuleiana », Fontes 3.5-6, 55-72.

Le mariage funèbre de Pysché (met. 4,33-35)

(33.1.) “montis in excelsi scopulo, rex, siste puellam
    ornatam mundo funerei thalami.
nec speres generum mortali stirpe creatum,
    sed saeuum atque ferum uipereumque malum,
(2.) quod pinnis uolitans super aethera cuncta fatigat
    flammaque et ferro singula debilitat,
quod tremit ipse Iouis quo numina terrificantur,
    fluminaque horrescunt et Stygiae tenebrae”.
(3.) rex olim beatus affatu sanctae uaticinationis accepto pigens tristisque retro domum pergit suaeque coniugi praecepta sortis enodat infaustae. maeretur, fletur, lamentatur diebus plusculis. sed dirae sortis iam urget taeter effectus. (4.) iam feralium nuptiarum miserrimae uirgini choragium struitur, iam taedae lumen atrae fuliginis cinere marcescit, et sonus tibiae zygiae mutatur in querulum Ludii modum cantusque laetus hymenaei lugubri finitur ululatu et puella nuptura deterget lacrimas ipso suo flammeo. (5.) sic adfectae domus triste fatum cuncta etiam ciuitas congemebat luctuque publico confestim congruens edicitur iustitium. (34.1.) sed monitis caelestibus parendi necessitas misellam Psychen ad destinatam poenam efflagitabat. perfectis igitur feralis thalami cum summo maerore sollemnibus toto prosequente populo uiuum producitur funus, et lacrimosa Psyche comitatur non nuptias sed exequias suas. (2.) ac dum maesti parentes et tanto malo perciti nefarium facinus perficere cunctantur, ipsa illa filia talibus eos adhortatur uocibus: (3.) “quid infelicem senectam fletu diutino cruciatis? quid spiritum uestrum, qui magis meus est, crebris eiulatibus fatigatis? quid lacrimis inefficacibus ora mihi ueneranda foedatis? quid laceratis in uestris oculis mea lumina? quid canitiem scinditis? quid pectora, quid ubera sancta tunditis? (4.) haec erunt uobis egregiae formonsitatis meae praeclara praemia. inuidiae nefariae letali plaga percussi sero sentitis. (5.) cum gentes et populi celebrarent nos diuinis honoribus, cum nouam me Venerem ore consono nuncuparent, tunc dolere, tunc flere, tunc me iam quasi peremptam lugere debuistis. iam sentio iam uideo solo me nomine Veneris perisse. (6.) ducite me et cui sors addixit scopulo sistite. festino felices istas nuptias obire, festino generosum illum maritum meum uidere. quid differo quid detrecto uenientem, qui totius orbis exitio natus est?”. (35.1.) sic profata uirgo conticuit ingressuque iam ualido pompae populi prosequentis sese miscuit. (2.) itur ad constitutum scopulum montis ardui, cuius in summo cacumine statutam puellam cuncti deserunt, taedasque nuptiales, quibus praeluxerant, ibidem lacrimis suis extinctas relinquentes deiectis capitibus domuitionem parant. (3.) et miseri quidem parentes eius tanta clade defessi, clausae domus abstrusi tenebris, perpetuae nocti sese dedidere. (4.) Psychen autem pauentem ac trepidam et in ipso scopuli uertice deflentem mitis aura molliter spirantis Zephyri uibratis hinc inde laciniis et reflato sinu sensim leuatam suo tranquillo spiritu uehens paulatim per deuexa rupis excelsae uallis subditae florentis cespitis gremio leniter delapsam reclinat.
34,3 ora […] foedatis : cf. Virgile Aen. 4,673 unguibus ora soror foedans et pectora pugnis
34,3 quid canitiem scinditis? quid pectora […] tunditis : cf. Virgile Aen. 4,589-590 terque quaterque manu pectus percussa decorum | flauentisque abscissa comas
34,5 tunc… tunc : cf. Virgile Aen. 4,596-597 nunc te facta tangunt ? | tum decuit, cum sceptra dabas
35,1 sic profata […] miscuit : cf. Virgile Aen. 4,364 sic accensa profatur ; 4,570 sic fatus nocti se immiscuit atrae.
35,2 itur : cf. Virgile Aen. 6,179 itur in antiquam siluam

Les oracles “élégiaques”

Héliodore 2,26,5
ἐπεὶ δὲ εἰσελθὼν προσεκύνουν καί τι καὶ κατ’ ἐμαυτὸν ηὐχόμην, ἀνεφθέγξατο ἡ Πυθία τοιάδε·
ἵχνος ἀειράμενος ἀπ’ ἐυστάχυος παρὰ Νείλου
     φεύγεις μοιράων νήματ’ ἐρισθενέων.
τέτλαθι, σοὶ γὰρ ἐγὼ κυαναύλακος Αἰγύπτοιο
     αἶψα πέδον δώσω· νῦν δ’ ἐμὸς ἔσσο φίλος.

Le thème du mariage funèbre

Homère Od. 20,307 καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο | ἐνθάδε

Sophocle Ant. 810-816 ἀλλά μ’ ὁ παγ-|κοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει | τὰν Ἀχέροντος | ἀκτάν, οὔθ’ ὑμεναίων ἔγ-|κληρον, οὔτ’ ἐπὶ νυμφείοις | πώ μέ τις ὕμνος ὕμ-|νησεν, ἀλλ’ Ἀχέροντι νυμφεύσω

Sophocle Ant. 891 ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον

Xénophon d’Éphèse 1,6,2 ἀμφότεροι φεύξονται ὑπεὶρ ἅλα λῃστοδίωκτοι, | δεσμὰ δὲ μοχθήσουσι παρ’ ἀνδράσι μιξοθαλάσσοις | καὶ τάφος ἀμφοτέροις θάλαμος καὶ πῦρ ἀΐδηλον, | καὶ ποταμοῦ Νείλου παρὰ ῥεύμασιν Ἴσιδι σεμνῇ | σωτείρῃ μετόπισθε παραστῇς ὄλβια δῶρα

Le rocher solitaire et l’Andromède d’Euripide

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Wall_painting-_Perseus_and_Andromeda_in_landscape%2C_from_the_imperial_villa_at_Boscotrecase_MET_DP143696.jpg
Fresque de la villa d’Agrippa Postumus, Boscotrecase, Iᵉʳ s. a. C.
 • Achille Tatius 3,7,5 δέδεται μὲν οὕτω τὸν θάνατον ἐκδεχομένη· ἕστηκε [sc. ἡ Ἀνδρομέδα] δὲ νυμφικῶς ἐστολισμένη, ὥσπερ Ἀϊδωνεῖ νύμφη κεκοσμημένη.
 • Euripide trag. frg. 118 Kannicht = 6 Jouan – van Looy
  κλύεις ὦ
  προσαιδουσσαι τας ἐν ἄντροις,
  ἀπόπαυσον, ἔα-
  σον Ἀχοῖ με σὺν φίλαις γόου πόθον λαβεῖν.
 • Euripide trag. frg. 125 Kannicht = 10 Jouan – van Looy
  ἔα, τίν’ ὄχθον τόνδ’ ὁρῶ περίρρυτον
  ἀφρῷ θαλάσσης; παρθένου τ’ εἰκώ τινα
  ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων τυκισμάτων
  σοφῆς ἄγαλμα χειρός.
 • Accius trag. frg. 111 Ribbeck³ = 385 Dangel ap. Non. s.u. algu
  misera, obualla saxo, senio, paedore alguque et fame

La surprise finale et le modèle d’Iphigénie

Euripide I. A. 1581-1583
… θαῦμα δ’ ἦν αἴφνης ὁρᾶν.
πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤισθετ’ ἂν σαφῶς,
τὴν παρθένον δ’ οὐκ οἶδεν οὗ γῆς εἰσέδυ.

Cf. SCHIESARO A. (1988), « La tragedia di Psiche. Note ad Apuleio Met. 4,28-35 », Maia 40, 141-150.
GIANOTTI G. (2003), « Andromeda e Psiche : storie nuziali e assunzioni in cielo », in : M. Guglielmo et E. Bona éds., Forme di comunicazione nel mondo antico e metamorfosi del mito: dal teatro al romanzo, Alessandria, 243-257.